Quyết định 11/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 11/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Số hiệu: 11/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành Ngày ban hành: 13/02/2007 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình ...
 • Điều 2. Giao Sở Công nghiệp chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan có trách nhiệm triển ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp và thủ trưởng các sở, ban, ngành ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Chương II BẢO QUẢN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • Điều 2. Kho vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 3. Thủ kho và bảo vệ kho vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 4. Chuyển giao vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 5. Xây dựng kho vật liệu nổ công nghiệp
 • Chương III SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • Điều 6. Thủ tục cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 7. Điều kiện để được sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 8. Điều kiện để được tiến hành dịch vụ nổ mìn
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 11. Đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 12. Thời hạn cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 13. Thủ tục đăng ký ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
 • Điều 14. Thủ tục đăng ký về an toàn lao động, vệ sinh lao động
 • Điều 15. Trình tự, thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Chương IV VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • Điều 16. Phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
 • Điều 17. Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp
 • Chương V HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA, BÁO CÁO VIỆC SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP
 • Điều 18. Huấn luyện, kiểm tra và sát hạch
 • Điều 19. Thanh tra, kiểm tra, báo cáo tình hình sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
 • Chương VI TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC DOANH NGHIỆP TRONG SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG ...
 • Điều 20. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về VLNCN trên địa bàn tỉnh. Sở Công ...
 • Điều 21. Tất cả các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh Bình Thuận chỉ được hoạt động sử dụng khi ...
 • Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Sở Công nghiệp phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp có ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 11/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 11/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 11/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 11/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 11/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật