Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 03/2009/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP , Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Số hiệu: 03/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Lê Hữu Phúc Ngày ban hành: 13/02/2009 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 03/2009/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 30/2008/NQ-CP , Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 19/2008/NQ-HĐND do ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11/12 ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 30 ...
 • Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11/12/2008, NGHỊ QUYẾT SỐ ...
 • I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
 • II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • HỆ THỐNG CÁC GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 30/2008/NQ-CP NGÀY 11/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • I TIẾP TỤC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ XUẤT ...
 • II HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN VỐN CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN; THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP KÍCH ...
 • III THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THU- CHI NGÂN SÁCH VÀ CÁC CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ
 • IV THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ VĂN HÓA- XÃ HỘI- MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI
 • V TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. BẢO ĐẢM QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ ...
 • VI ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TỐ CÁO, THỰC HIỆN ...
 • VII VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật