Quyết định 263/QĐ-TCTK

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 263/QĐ-TCTK

Tiêu đề: Quyết định 263/QĐ-TCTK năm 2010 ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các Chương trình, Dự án của Tổng cục Thống kê có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Số hiệu: 263/QĐ-TCTK Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng cục Thống kê Người ký: Đỗ Thức Ngày ban hành: 05/05/2010 Lĩnh vực: Thống kê, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 263/QĐ-TCTK năm 2010 ban hành Quy chế quản lý và thực hiện các Chương trình, Dự án của Tổng cục Thống kê có sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế quản lý và thực hiện các Chương trình, Dự án của Tổng ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
 • Điều 3. Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ CÓ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI TRỢ ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc chung
 • Chương 2. VẬN ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
 • Điều 3. Xây dựng danh mục các Chương trình, Dự án
 • Điều 4. Vận động tài trợ nước ngoài đối với các Chương trình, Dự án
 • Chương 3. CHUẨN BỊ, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
 • Điều 5. Chuẩn bị và xây dựng văn kiện Chương trình, Dự án
 • Điều 6. Thẩm định, phê duyệt Chương trình, Dự án
 • Điều 7. Đàm phán, ký kết Chương trình, Dự án
 • Chương 4. QUẢN LÝ, THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
 • Điều 8. Phân công trách nhiệm
 • Điều 9. Tổ chức bộ máy thực hiện Chương trình, Dự án
 • Điều 10. Theo dõi, đánh giá Chương trình, Dự án
 • Điều 11. Nội dung chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo thực hiện Chương trình, Dự án
 • Điều 12. Công khai thông tin Chương trình, Dự án
 • Điều 13. Kiểm tra, thanh tra và giám sát việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài sản Chương trình, Dự ...
 • Chương 5. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN
 • Điều 14. Kế toán
 • Điều 15. Quyết toán
 • Điều 16. Kiểm toán
 • Điều 17. Quản lý tài sản
 • Điều 18. Thuế đối với các Chương trình, Dự án
 • Điều 19. Mua sắm đấu thầu
 • Chương 6. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
 • Điều 20. Thực hiện thủ tục kết thúc Chương trình, Dự án
 • Điều 21. Giải thể Ban quản lý dự án
 • Chương 7. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 GIẢI THÍCH CÁC THUẬT NGỮ
 • PHỤ LỤC 2 DANH MỤC CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 263/QĐ-TCTK để xử lý:

Tin tức về Quyết định 263/QĐ-TCTK

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 263/QĐ-TCTK

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 263/QĐ-TCTK

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 263/QĐ-TCTK

Đang cập nhật