Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Số hiệu: 29/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh Ngày ban hành: 26/08/2008 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ các Quyết định sau đây ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và ...
 • QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.
 • Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG NHỮNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng.
 • Điều 3. Kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
 • Điều 4. Bồi thường, hỗ trợ người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất.
 • Điều 5. Giá đất để tính bồi thường, giá đất tái định cư.
 • Điều 6. Giao nhiệm vụ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư cho các ...
 • Chương II. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VỀ ĐẤT
 • Điều 7. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ về đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại; xác nhận nguồn gốc đất ...
 • Điều 8. Những trường hợp thu hồi đất không được bồi thường.
 • Điều 9. Người bị thu hồi đất có một trong các điều kiện sau đây thì được bồi thường về đất:
 • Điều 10. Bồi thường, hỗ trợ về đất ở khi Nhà nước thu hồi đất, mà đất đã sử dụng từ trước ngày 01/7/2004 ...
 • Điều 11. Bồi thường đối với đất ở; đất vườn, ao liền kề với thửa đất có nhà ở; đất nông nghiệp nằm xen ...
 • Điều 12. Bồi thường, hỗ trợ đất trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số liệu diện tích đất đo đạc thực ...
 • Điều 13. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất sản xuất nông nghiệp (SXNN).
 • Điều 14. Bồi thường đối với đất phi nông nghiệp (trừ đất ở) của hộ gia đình, cá nhân.
 • Điều 15. Bồi thường đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của tổ chức, cộng đồng dân cư.
 • Điều 16. Bồi thường đất ở đối với những người đồng quyền sử dụng đất.
 • Điều 17. Bồi thường, hỗ trợ đối với đất, tài sản thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng; ...
 • Điều 18. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích của xã, phường, thị trấn.
 • Chương III. BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ TÀI SẢN
 • Điều 19. Bồi thường về nhà, vật kiến trúc, công trình kết cấu hạ tầng và các loại tài sản khác gắn liền ...
 • Điều 20. Xử lý đối với các trường hợp về nhà ở, vật kiến trúc, công trình xây dựng trên đất.
 • Điều 21. Bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình đối với người đang sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước ...
 • Điều 22. Bồi thường đối với công trình văn hoá, di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, nhà thờ, chùa, ...
 • Điều 23. Bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, con vật nuôi thuỷ sản.
 • Điều 24. Bồi thường, hỗ trợ di chuyển mồ mả, hỗ trợ mai táng.
 • Điều 25. Xử lý tiền bồi thường đối với tài sản thuộc sở hữu Nhà nước.
 • Điều 26. Đối với các loại tài sản, công trình, cây trồng, con vật nuôi thủy sản chưa có trong danh mục ...
 • Chương IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
 • Điều 27. Hỗ trợ di chuyển chỗ ở và hỗ trợ thuê nhà ở.
 • Điều 28. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, trợ cấp do mất đất sản xuất.
 • Điều 29. Hỗ trợ ổn định đời sống.
 • Điều 30. Hỗ trợ khác, khen thưởng.
 • Chương V. TỔ CHỨC TÁI ĐỊNH CƯ
 • Điều 31. Lập dự án và tổ chức thực hiện dự án tái định cư
 • Điều 32. Giao đất ở tái định cư, cơ chế hỗ trợ tiền sử dụng đất; cho nợ tiền sử dụng đất và hỗ trợ khác ...
 • Điều 33. Trình tự thực hiện tái định cư, các giải pháp hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất tại nơi ở ...
 • Chương VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ; CƯỠNG ...
 • Điều 34. Công bố chủ trương, lập phương án tổng thể, thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất
 • Điều 35. Kê khai, kiểm kê tài sản, đất đai; lập, thẩm định và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ ...
 • Điều 36. Công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thực hiện chi trả tiền bồi thường; thời ...
 • Điều 37. Cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và giải quyết khiếu nại.
 • Điều 38. Mức thời gian để hoàn thành việc chi trả bồi thường; xử lý đối với trường hợp chi trả tiền bồi ...
 • Chương VII. LẬP DỰ TOÁN KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 39. Lập dự toán chi, định mức chi và báo cáo quyết toán chi phí phục vụ bồi thường, hỗ trợ và tái ...
 • Điều 40. Kinh phí để chi cho việc lập, thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và ...
 • Chương VIII. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO CÁC CẤP, CÁC NGÀNH, ĐƠN VỊ
 • Điều 41. Thành lập Ban Chỉ đạo; Hội đồng Bồi thường, giải phóng mặt bằng; Hội đồng thẩm định phương án ...
 • Điều 42. Trách nhiệm của UBND các cấp.
 • Điều 43. Trách nhiệm của các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh.
 • Điều 44. Trách nhiệm của Tổ chức được giao nhiệm vụ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trách ...
 • Chương IX. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 45. Tổ chức thực hiện.
 • Điều 46. Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân hoặc thiếu tinh thần trách nhiệm dẫn đến ...
 • PHỤ LỤC SỐ 01 ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC VÀ CÁC TÀI SẢN KHÁC
 • PHỤ LỤC SỐ 02 ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI CÂY CỐI, HOA MÀU
 • PHỤ LỤ SỐ 03 ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI CON VẬT NUÔI (THUỶ SẢN)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 29/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 29/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật