Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Số hiệu: 22/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh Ngày ban hành: 17/08/2009 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 39/2005 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Kế hoach và Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.
 • Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
 • Điều 2. Nội dung điều hành, quản lý nhà nước về giá.
 • Chương II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.
 • Điều 4. Quyền hạn, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu lập, trình, thẩm định phương ...
 • Điều 5. Hồ sơ phương án giá, thời hạn thẩm định và quyết định giá.
 • Điều 6. Hiệp thương giá.
 • Điều 7. Kiểm soát các yếu tố hình thành giá.
 • Điều 8. Đăng ký giá hàng hóa, dịch vụ.
 • Điều 9. Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ.
 • Điều 10. Công khai thông tin về giá.
 • Chương IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị.
 • PHỤ LỤC SỐ 1a DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ
 • PHỤ LỤC SỐ 1b DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ
 • PHỤ LỤC SỐ 1c DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH
 • PHỤ LỤC SỐ 02 HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ
 • PHỤ LỤC SỐ 03 HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ
 • PHỤ LỤC SỐ 04 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIÁ
 • PHỤ LỤC SỐ 05 HỒ SƠ KÊ KHAI GIÁ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 22/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 22/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật