Quyết định 435/2010/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 435/2010/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 435/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành Số hiệu: 435/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Triệu Đức Lân Ngày ban hành: 12/03/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược

Mục lục Quyết định 435/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KHAI THÁC, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý khai thác, kinh doanh và sử dụng nguồn tài nguyên ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ KHAI THÁC, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
 • Điều 2. Giải thích các từ ngữ được sử dụng trong Quy chế này
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG, KINH DOANH, BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN NGUÒN TÀI NGUYÊN ...
 • Điều 3. Việc quản lý khai thác, sử dụng, kinh doanh nguồn tài nguyên cây thuốc nhằm mục đích thống nhất ...
 • Mục I: QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC GẮN VỚI BẢO TỒN CÂY THUỐC
 • Điều 4. Mọi tổ chức cá nhân đều có quyền được khai thác nguồn tài nguyên cây thuốc để sử dụng với mục ...
 • Điều 5. Quy định về khai thác:
 • Điều 6. Nghiêm cấm việc khai thác vì mục đích thương mại các loài cây thuốc, các loài dược liệu ở trong ...
 • Điều 7. Không được khai thác để kinh doanh hoặc xuất khẩu các loài cây thuốc hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ...
 • Mục II: QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG CÂY THUỐC
 • Điều 8. Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu sử dụng các loài cây thuốc bản địa có giá trị cao trong ...
 • Mục III: QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN VÀ KINH DOANH CÂY THUỐC
 • Điều 9. Khi tổ chức các hoạt động kinh doanh, buôn bán dược liệu các cơ sở bán buôn dược liệu phải có ...
 • Điều 10. Khi vận chuyển các loài cây thuốc từ nguồn cây thuốc bản địa không phải do trồng trọt ra ngoài ...
 • Mục IV: QUY ĐỊNH VỀ TRỒNG VÀ PHÁT TRIỂN CÂY THUỐC
 • Điều 11: Khuyến khích các hoạt động của các Chương trình, Dự án trồng cây thuốc theo tiêu chí GAP (thực ...
 • Chương III MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN NGUỒN TÀI NGUYÊN CÂY THUỐC
 • Điều 12. Uỷ ban nhân dân các cấp khuyến khích và ưu tiên việc triển khai các Chương trình, Dự án phục ...
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG, CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI TRONG QUẢN ...
 • Điều 13. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp:
 • Điều 14. Ngành Y tế có trách nhiệm tư vấn, thẩm định, cấp và thu hồi chứng chỉ hành nghề buôn bán Dược ...
 • Điều 15. Cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục kinh doanh và ...
 • Điều 16. Cơ quan Kiểm lâm, các đội kiểm tra liên ngành có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện các hoạt động ...
 • Điều 17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Đông y và các tổ chức ...
 • Chương V KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 18. Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng, các tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc ...
 • Điều 19. Những tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng quy định ở Khoản 2, Điều 1 của Quy chế này có những hoạt ...
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Uỷ ban nhân dân các cấp, các cơ quan chức năng và các tổ chức thành ...
 • Điều 21. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn và các phương tiện truyền thông đại chúng có ...
 • Điều 22. Hàng năm, Uỷ ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng có trách nhiệm báo cáo kết quả thực ...
 • FILE ĐỰOC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 435/2010/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 435/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 435/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 435/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 435/2010/QĐ-UBND

Đang cập nhật