Quyết định 533/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 533/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 533/QĐ-BHXH năm 2009 ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 533/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng Ngày ban hành: 08/05/2009 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 533/QĐ-BHXH năm 2009 ban hành Quy chế làm việc của Tổ công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TỔ CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế làm việc của Tổ công tác Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Bảo hiểm ...
  • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TỔ CÔNG TÁC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
  • Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác
  • Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Tổ công tác
  • Điều 4. Quan hệ công tác và nguyên tắc làm việc của thành viên Tổ công tác
  • Điều 5. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 533/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 533/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 533/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 533/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 533/QĐ-BHXH

Đang cập nhật