Thông tư 18/2010/TT-BKH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2010/TT-BKH

Tiêu đề: Thông tư 18/2010/TT-BKH hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 18/2010/TT-BKH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Cao Viết Sinh Ngày ban hành: 27/07/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 18/2010/TT-BKH hướng dẫn cơ chế đặc thù về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại 11 xã thực hiện Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ ĐẶC THÙ VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI 11 XÃ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “CHƯƠNG ...
 • Phần 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:
 • Điều 2. Nguyên tắc chỉ đạo:
 • Phần 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Chủ đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã
 • Điều 4. Công tác lập kế hoạch tổng thể và kế hoạch hàng năm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng xã theo các ...
 • Điều 5. Công tác chuẩn bị đầu tư, thủ tục trình và phê duyệt các dự án
 • Điều 6. Thực hiện đầu tư xây dựng công trình:
 • Điều 7. Nghiệm thu, bàn giao, khai thác, vận hành:
 • Phần 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 8. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho văn bản số 6867/BKH-KTNN ngày ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2010/TT-BKH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 18/2010/TT-BKH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 18/2010/TT-BKH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 18/2010/TT-BKH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 18/2010/TT-BKH

Đang cập nhật