Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 04/2010/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh Ngày ban hành: 30/06/2010 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL quy định việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ VÀ LẬP HỒ SƠ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ ...
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
 • Điều 4. Đối tượng kiểm kê
 • Điều 5. Nội dung kiểm kê
 • Điều 6. Phương pháp kiểm kê
 • Điều 7. Quy trình tổ chức kiểm kê
 • Điều 8. Hồ sơ kiểm kê
 • Điều 9. Báo cáo và công bố kết quả kiểm kê
 • Mục 2. LẬP VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ KHOA HỌC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐỂ ĐƯA VÀO DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA ...
 • Điều 10. Tiêu chí lựa chọn di sản văn hóa phi vật thể để lập hồ sơ khoa học
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục lập và gửi hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể để đề nghị đưa vào Danh ...
 • Điều 12. Thẩm định Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Điều 14. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu số 1 PHIẾU KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
 • Mẫu số 2 DANH MỤC KIỂM KÊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
 • Mẫu số 3 LÝ LỊCH DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ ĐỀ NGHỊ ĐƯA VÀO DANH MỤC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ QUỐC ...
 • Mẫu số 4 CAM KẾT BẢO VỆ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ
 • Mẫu số 5 Vv trao quyền sử dụng tài liệu
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 04/2010/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật