Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 20/2010/TT-BGTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 20/2010/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Hồ Nghĩa Dũng Ngày ban hành: 30/07/2010 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 20/2010/TT-BGTVT quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CẤP, ĐỔI, THU HỒI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ XE MÁY CHUYÊN DÙNG CÓ THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Danh mục xe máy chuyên dùng phải đăng ký
 • Chương II CẤP ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG LẦN ĐẦU
 • Điều 4. Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu
 • Điều 5. Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng
 • Điều 6. Chứng từ xác định quyền sở hữu xe máy chuyên dùng
 • b) Giấy bán, cho, tặng theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư này (bản chính hoặc bản sao có chứng ...
 • Điều 7. Chứng từ nguồn gốc xe máy chuyên dùng
 • Điều 8. Chứng từ lệ phí trước bạ
 • Điều 9. Trình tự thực hiện thủ tục
 • Chương III CẤP ĐĂNG KÝ CÓ THỜI HẠN XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Điều 10. Đối tượng
 • Điều 11. Hồ sơ cấp đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng
 • Điều 12. Hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng
 • Điều 13. Trình tự thực hiện, thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký có thời hạn xe máy chuyên dùng
 • Chương IV ĐỔI, CẤP LẠI ĐĂNG KÝ, BIỂN SỐ VÀ CẤP ĐĂNG KÝ TẠM THỜI
 • Điều 14. Đổi đăng ký, biển số
 • Điều 15. Cấp lại đăng ký, biển số
 • Điều 16. Cấp đăng ký tạm thời
 • Điều 17. Trình tự thực hiện và thời hạn cấp đổi, cấp lại, cấp đăng ký tạm thời
 • Chương V SANG TÊN, DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG
 • Điều 18. Sang tên chủ sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố
 • Điều 19. Sang tên chủ sở hữu ở khác tỉnh, thành phố
 • Điều 20. Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng không thay đổi chủ sở hữu
 • Chương VI MÃ SỐ, GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ BIỂN SỐ ĐĂNG KÝ
 • Điều 21. Mã số đăng ký
 • Điều 22. Giấy chứng nhận đăng ký
 • Điều 23. Biển số đăng ký
 • Chương VII XOÁ SỔ, THU HỒI ĐĂNG KÝ
 • Điều 24. Xoá sổ đăng ký
 • Điều 25. Thu hồi đăng ký, biển số
 • Chương VIII XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH KHI CẤP ĐĂNG KÝ
 • Điều 26. Trường hợp đóng mới, đóng lại số động cơ và số khung
 • Điều 27. Xử lý các trường hợp vướng mắc về hồ sơ
 • Điều 28. Xử lý trường hợp phát sinh khi di chuyển, sang tên đăng ký
 • Chương IX QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM
 • Điều 29. Tổng Cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 30. Sở Giao thông vận tải
 • Chương X HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Điều 32. Tổ chức thực hiện
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 20/2010/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 20/2010/TT-BGTVT

Đang cập nhật