Thông tư 23/2010/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 23/2010/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 23/2010/TT-BTNMT quy định về điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 23/2010/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Văn Đức Ngày ban hành: 26/10/2010 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Thông tư 23/2010/TT-BTNMT quy định về điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, cỏ biển và đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI SAN HÔ, HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN VÀ ĐẤT NGẬP ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh ...
 • Điều 2: Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
 • Điều 3: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ...
 • QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI SAN HÔ, HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN VÀ ĐẤT NGẬP NƯỚC VÙNG ...
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển và đất ngập ...
 • Điều 4. Nội dung, yêu cầu chủ yếu của các dạng công tác điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san ...
 • Điều 5. Giải thích từ ngữ
 • Điều 6. Trình tự, nội dung các bước tiến hành điều tra khảo sát, đánh giá
 • Điều 7. Thông tin, dữ liệu về vùng đất ngập nước cần thu thập, chuẩn bị
 • Điều 8. Thông tin, dữ liệu về hệ sinh thái san hô, hệ sinh thái cỏ biển cần thu thập, chuẩn bị
 • Điều 9. Kết hợp nhiều dạng công việc cho một khu vực điều tra khảo sát
 • Điều 10. Chức danh, ngạch, bậc của các cán bộ thực hiện điều tra khảo sát, đánh giá hệ sinh thái san ...
 • Chương 2 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI SAN HÔ, HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN VÀ ĐẤT NGẬP ...
 • Mục 1. ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẤT NGẬP NƯỚC VÙNG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 • Điều 11. Tiến hành điều tra khảo sát
 • Điều 12. Đánh giá đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo
 • Mục 2. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG ĐẤT NGẬP NƯỚC VÙNG VEN BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 • Điều 13. Tiến hành điều tra thực địa
 • Điều 14. Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng đất ngập nước vùng ven biển và hải đảo
 • Mục 3. ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XẢ THẢI VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NGẬP NƯỚC VÙNG ...
 • Điều 15. Điều tra, khảo sát tổng quan
 • Điều 16. Điều tra, khảo sát chi tiết
 • Điều 17. Điều tra, khảo sát trọng điểm
 • Điều 18. Điều tra, khảo sát về hiện trạng công tác bảo vệ môi trường
 • Điều 19. Đánh giá hiện trạng xả thải và công tác bảo vệ môi trường đất ngập nước vùng ven biển và hải ...
 • Mục 4. ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI SAN HÔ
 • Điều 20. Phương tiện vận chuyển, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị chuyên dụng cần chuẩn bị phục vụ công ...
 • Điều 21. Điều tra, khảo sát tổng quát hệ sinh thái san hô
 • Điều 22. Điều tra, khảo sát chi tiết hệ sinh thái san hô
 • Điều 23. Lấy các loại mẫu, xử lý và bảo quản mẫu đã lấy
 • Điều 24. Xử lý và phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm
 • Điều 25. Đánh giá hệ sinh thái san hô
 • Mục 5. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ SINH THÁI SAN HÔ
 • Điều 26. Tiến hành điều tra thực địa
 • Điều 27. Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng hệ sinh thái san hô
 • Mục 6. ĐIỀU TRA KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN
 • Điều 28. Phương tiện vận chuyển, vật tư, dụng cụ, trang thiết bị chuyên dụng cần chuẩn bị phục vụ công ...
 • Điều 29. Điều tra, khảo sát tổng quan hệ sinh thái cỏ biển
 • Điều 30. Điều tra, khảo sát chi tiết hệ sinh thái cỏ biển
 • Điều 31. Lấy các loại mẫu, xử lý và bảo quản mẫu
 • Điều 32. Xử lý và phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm
 • Điều 33. Đánh giá hệ sinh thái cỏ biển
 • Mục 7. ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỆ SINH THÁI CỎ BIỂN
 • Điều 34. Tiến hành điều tra thực địa
 • Điều 35. Đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng hệ sinh thái cỏ biển
 • Chương 3  XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG
 • Điều 36. Xử lý sự cố
 • Điều 37. Các quy định về an toàn lao động
 • Chương 4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 38. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 23/2010/TT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 23/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 23/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 23/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 23/2010/TT-BTNMT

Đang cập nhật