Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp

Click để xem chi tiết và Tải về Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp

Tiêu đề: Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà Pháp, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: *** Ngày ban hành: 24/02/1999 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp

 • HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ CÁC VẤN ĐỀ DÂN SỰ GIỮA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ NƯỚC ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Cơ quan trung ương
 • Điều 3. Từ chối tương trợ tư pháp
 • Điều 4. Trao đổi thông tin
 • Chương II LIÊN HỆ VỚI TOÀ ÁN
 • Điều 5. Bảo hộ tư pháp
 • Điều 6. Miễn cược án phí
 • Điều 7. Trợ giúp pháp lý
 • Điều 8. Tiếp tục hưởng trợ giúp pháp lý
 • Điều 9. Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý
 • Điều 10. Thi hành quyết định về án phí
 • Chương III CHUYỂN GIAO GIẤY TỜ
 • \Điều 11. Chuyển giấy tờ
 • Điều 12. Giao giấy tờ
 • Điều 13. Tống đạt qua đường ngoại giao hoặc lãnh sự
 • Điều 14. Các hình thức tống đạt khác
 • Chương IV THU THẬP CHỨNG CỨ
 • Điều 15. Uỷ thác tư pháp
 • Điều 16. Cách thức gửi uỷ thác tư pháp
 • Điều 17. Thể thức thực hiện uỷ thác tư pháp
 • Điều 18. Chi phí thực hiện uỷ thác tư pháp
 • Điều 19. Thực hiện uỷ thác tư pháp thông qua viên chức ngoại giao, lãnh sự
 • Chương V CÔNG NHẬN VÀ CHO THI HÀNH BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN
 • Điều 20. Bản án, quyết định có thể được công nhận và cho thi hành
 • Điều 21. Điều kiện công nhận và cho thi hành
 • Điều 22. Thủ tục công nhận và cho thi hành
 • Điều 23. Giấy tờ kèm theo
 • Chương VI QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI
 • Điều 24. Công nhận và thi hành quyết định của trọng tài
 • Chương VII HỘ TỊCH VÀ MIỄN HỢP PHÁP HOÁ
 • Điếu 25. Chuyển giao giấy tờ về hộ tịch
 • Điều 26. Miễn hợp pháp hoá
 • Chương VIII NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 27. Theo dõi thực hiện Hiệp định
 • Điều 28. Giải quyết khó khăn trong việc thực hiện Hiệp định
 • Điều 29. Thời điểm có hiệu lực
 • Điều 30. Thời hạn, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Hiệp định
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp để xử lý:

Tin tức về Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp

Đang cập nhật

Bình luận về Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp

Đang cập nhật

Án lệ về Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự giữa Việt Nam và Pháp

Đang cập nhật