Thông tư 35/2010/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 35/2010/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 35/2010/TT-BCT quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 35/2010/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng Ngày ban hành: 12/11/2010 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Thông tư 35/2010/TT-BCT quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu do Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Mục đích, đối tượng bình chọn và phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc bình chọn sản phẩm
 • Điều 4. Yêu cầu chung đối với các sản phẩm tham gia bình chọn
 • Điều 5. Phân nhóm các sản phẩm tham gia bình chọn
 • Chương 2 TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC BÌNH CHỌN
 • Điều 6. Thành lập Hội đồng bình chọn
 • Điều 7. Cơ cấu, thành phần của Hội đồng bình chọn
 • Điều 8. Ban giám khảo
 • Điều 9. Trình tự, thủ tục đăng ký, bình chọn
 • Điều 10. Hồ sơ và sản phẩm đăng ký bình chọn
 • Điều 11. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
 • Điều 12. Lưu giữ hồ sơ bình chọn
 • Chương 3 TỔ CHỨC BÌNH CHỌN VÀ TRAO GIẢI
 • Điều 13. Tiêu chí bình chọn
 • Điều 14. Phương pháp bình chọn và tổng hợp kết quả
 • Điều 15. Điều kiện sản phẩm đạt giải và cơ cấu giải thưởng
 • Điều 16. Công nhận kết quả và cấp giấy chứng nhận
 • Điều 17. Tổ chức trao giải
 • Điều 18. Quyền lợi của các đơn vị có sản phẩm đạt giải
 • Điều 19. Trách nhiệm của các đơn vị có sản phẩm đạt giải
 • Điều 20. Xử lý khiếu nại, thu hồi giấy chứng nhận
 • Điều 21. Địa điểm, thời gian và kinh phí thực hiện
 • Chương 4 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Điều 23. Kiểm tra, giám sát và chế độ báo cáo
 • Điều 24. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục số 1 PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
 • Phụ lục số 2 THUYẾT MINH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
 • Phụ lục số 3 TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
 • Phụ lục số 4 DANH SÁCH TRÍCH NGANG SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ THAM GIA BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN ...
 • Phụ lục số 5 PHIẾU CHẤM ĐIỂM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
 • Phụ lục số 6 PHIẾU BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
 • Phụ lục số 7 QUY ĐỊNH VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 35/2010/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 35/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 35/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 35/2010/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 35/2010/TT-BCT

Đang cập nhật