Nghị định 114/2010/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 114/2010/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng Số hiệu: 114/2010/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/12/2010 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
 • Chương 1 QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Yêu cầu về bảo trì công trình
 • Điều 4. Trình tự thực hiện bảo trì công trình
 • Điều 5. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo trì công trình
 • Chương 2 QUY TRÌNH BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH
 • Điều 6. Lập quy trình bảo trì công trình
 • Điều 7. Thẩm định, phê duyệt quy trình bảo trì công trình
 • Điều 8. Điều chỉnh quy trình bảo trì công trình
 • Điều 9. Tài liệu phục vụ bảo trì công trình
 • Chương 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH
 • Điều 10. Kế hoạch bảo trì công trình
 • Điều 11. Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa công trình
 • Điều 12. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ bảo trì công trình
 • Điều 13. Quan trắc công trình
 • Điều 14. Quản lý chất lượng công việc bảo trì công trình
 • Điều 15. Thực hiện bảo trì công trình đối với các công trình đang sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo ...
 • Điều 16. Xử lý đối với công trình hết tuổi thọ thiết kế có nhu cầu tiếp tục sử dụng
 • Điều 17. Báo cáo, kiểm tra việc thực hiện bảo trì công trình
 • Điều 18. Xử lý đối với công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc ...
 • Chương 4 CHI PHÍ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH
 • Điều 19. Nguồn kinh phí bảo trì công trình
 • Điều 20. Trách nhiệm chi trả chi phí bảo trì công trình
 • Điều 21. Chi phí lập, thẩm tra và điều chỉnh quy trình bảo trì công trình
 • Điều 22. Dự toán bảo trì công trình
 • Điều 23. Thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì
 • Điều 24. Quản lý, thanh toán, quyết toán chi phí bảo trì công trình
 • Chương 5 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ TRÁCH NHIỆM HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO TRÌ
 • Điều 25. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo trì công trình
 • Điều 26. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện của các cơ quan
 • Chương 6 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Điều 28. Tổ chức thực hiện

Ngày 06/12/2010, Chính Phủ ban hành Nghị định 114/2010/NĐ-CP về bảo trì công trình xây dựng.

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về bảo trì công trình xây dựng; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới quản lý, khai thác và sử dụng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là công trình) trên lãnh thổ Việt Nam.

Yêu cầu về bảo trì công trình

1. Công trình và các bộ phận công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì theo quy định của Nghị định này.

Các công trình đã đưa vào khai thác, sử dụng trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thực hiện bảo trì theo quy định tại Điều 15 Nghị định này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Quy trình bảo trì công trình được lập phù hợp với các bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình, loại, cấp công trình và mục đích sử dụng của công trình.

3. Việc bảo trì công trình phải đảm bảo an toàn về người và tài sản và đảm bảo tối đa sự vận hành liên tục và an toàn của công trình.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 114/2010/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 114/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 114/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 114/2010/NĐ-CP

Đang cập nhật