Thông tư 11/2010/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2010/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 11/2010/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 11/2010/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 26/11/2010 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Thông tư 11/2010/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 45/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội do Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2010/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Điều 1. Ban vận động thành lập hội
 • Điều 2. Tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
 • Điều 3. Xử lý vi phạm thời hạn tổ chức đại hội nhiệm kỳ theo quy định tại điều lệ hội
 • Điều 5. Thành lập pháp nhân trực thuộc hội
 • Điều 6. Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại trong nội bộ hội
 • Điều 7. Đặt văn phòng đại diện, thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở và thay đổi lãnh đạo chủ chốt của hội
 • Điều 8. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác hội
 • Điều 9. Người đứng đầu hội
 • Điều 10. Lập và lưu giữ hồ sơ tài liệu về tổ chức, tài chính của hội
 • Điều 12. Đổi tên hội
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hội
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Điều 15. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2010/TT-BNV để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2010/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 11/2010/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2010/TT-BNV

Đang cập nhật