Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 42/2010/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 30/12/2010 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT về Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2011.
 • Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, Thủ trưởng đơn vị ...
 • QUY ĐỊNH CHUẨN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mục đích ban hành quy định Chuẩn giám đốc trung tâm
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CHUẨN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM
 • Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp
 • Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
 • Điều 6. Tiêu chuẩn 3. Năng lực lãnh đạo, quản lý trung tâm
 • Chương III ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THEO CHUẨN
 • Điều 7. Yêu cầu đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm
 • Điều 8. Phương pháp đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm
 • Điều 9. Lực lượng và quy trình đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 10. Thực hiện đánh giá, xếp loại giám đốc trung tâm
 • Điều 11. Trách nhiệm của địa phương
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT để xử lý: