Quyết định 2441/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2441/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 2441/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 2441/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/12/2010 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 2441/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình ...
 • I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH
 • II. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH
 • III. SẢN PHẨM QUỐC GIA
 • IV. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
 • V. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • 3. Hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ sản xuất sản phẩm quốc gia
 • VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2441/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2441/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2441/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2441/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2441/QĐ-TTg

Đang cập nhật