Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 02/2011/QĐ-UBND quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành Số hiệu: 02/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng Ngày ban hành: 17/01/2011 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 02/2011/QĐ-UBND quy định số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG, CHỨC VỤ, CHỨC DANH, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về số lượng, chức vụ, chức danh, chế độ chính sách đối ...
 • Điều 2 Quyết định này thay thế Quyết định số 67/2005/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2005 của Uỷ ban nhân ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân ...
 • QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG, CHỨC VỤ, CHỨC DANH, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NHỮNG NGƯỜI ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Chương II CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ
 • Mục 1. CHỨC VỤ, CHỨC DANH
 • Điều 2. Số lượng và cách bố trí cán bộ, công chức cấp xã
 • Mục 2. CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, PHỤ CẤP
 • Điều 3. Xếp lương cán bộ, công chức (kể cả cán bộ, công chức là thương binh), nâng lương, phụ cấp lương ...
 • Chương III NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
 • Điều 4. Số lượng, chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã; ấp, khu phố
 • Điều 5. Chế độ phụ cấp
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 6. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ, chính sách
 • Điều 7. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 BÁO CÁO DANH SÁCH CHUYỂN XẾP LƯƠNG CÁN BỘ BẦU CỬ CÓ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TỪ TRUNG ...
 • PHỤ LỤC 2 TỔNG HỢP DANH SÁCH CHUYỂN XẾP LƯƠNG CÁN BỘ BẦU CỬ CÓ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ TỪ TRUNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 02/2011/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 02/2011/QĐ-UBND

Đang cập nhật