Thông tư 01/2011/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2011/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 01/2011/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 19/01/2011 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Thể thức văn bản
 • Điều 3. Kỹ thuật trình bày văn bản
 • Điều 4. Phông chữ trình bày văn bản
 • Điều 5. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày
 • Chương II THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
 • Điều 6. Quốc hiệu
 • Điều 7. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
 • Điều 8. Số, ký hiệu của văn bản
 • Điều 9. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản
 • Điều 10. Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
 • Điều 11. Nội dung văn bản
 • Điều 12. Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
 • Điều 13. Dấu của cơ quan, tổ chức
 • Điều 14. Nơi nhận
 • Điều 15. Các thành phần khác
 • Chương III THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO
 • Điều 16. Thể thức bản sao
 • Điều 17. Kỹ thuật trình bày
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện
 • Phụ lục I BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO
 • Phụ lục II SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN
 • Phụ lục III SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO VĂN BẢN
 • Phụ lục IV MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO
 • Phụ lục V MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN
 • Mẫu 1.1 – Nghị quyết (cá biệt)
 • Mẫu 1.1.1 – Nghị quyết (cá biệt) của Thường trực HĐND
 • Mẫu 1.1.2 – Nghị quyết của Hội đồng quản trị
 • Mẫu 1.2 – Quyết định (quy định trực tiếp)
 • Mẫu 1.3 – Quyết định (quy định gián tiếp) (*)
 • Mẫu văn bản (ban hành kèm theo quyết định)
 • Mẫu 1.4 – Văn bản có tên loại khác (*)
 • Mẫu 1.5 – Công văn 
 • Mẫu 1.6 – Quyết định (cá biệt) của Thường trực Hội đồng nhân dân
 • Mẫu 1.7 – Văn bản có tên loại của các Ban Hội đồng nhân dân 
 • Mẫu 1.8 – Văn bản có tên loại của Đoàn Đại biểu Quốc hội
 • Mẫu 1.9 – Công điện
 • Mẫu 1.9 – Giấy mời
 • Mẫu 1.11 – Giấy giới thiệu
 • Mẫu 1.12 – Biên bản
 • Mẫu 1.13 – Giấy biên nhận
 • Mẫu 1.14 – Giấy chứng nhận
 • Mẫu 1.15 – Giấy đi đường
 • Mẫu 1.16 – Giấy nghỉ phép
 • Mẫu 1.17 – Phiếu chuyển
 • Mẫu 1.18 – Phiếu gửi
 • Mẫu 1.19 – Thư công
 • Mẫu 2.1 – Bản sao văn bản
 • Phụ lục VI VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2011/TT-BNV để xử lý: