Nghị định 13/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 13/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền Số hiệu: 13/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/02/2011 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN ĐẤT LIỀN
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Khoảng cách an toàn
 • Điều 4. Tiêu chuẩn rủi ro
 • Điều 5. Phân loại khu vực dân cư
 • Điều 6. Phân loại các công trình dầu khí
 • Điều 7. Các đối tượng tiếp giáp công trình dầu khí
 • Chương 2. BẢO ĐẢM AN TOÀN CÁC CÔNG TRÌNH TÌM KIẾM, THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ
 • Điều 8. Nguyên tắc bảo đảm an toàn đối với các công trình tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và công ...
 • Điều 9. Thiết lập khoảng cách an toàn
 • Chương 3. BẢO ĐẢM AN TOÀN CÁC CÔNG TRÌNH KHÍ
 • Điều 10. Quy định về khoảng cách giữa các đường ống
 • Điều 11. Khoảng cách an toàn của đường ống vận chuyển khí đi qua các đối tượng tiếp giáp
 • Điều 12. Bảo đảm an toàn của đường ống trong hành lang lưới điện
 • Điều 13. Khoảng cách an toàn theo hình chiếu đứng từ đỉnh ống tới các công trình khác đối với đường ống ...
 • Điều 14. Khoảng cách an toàn đối với nhà máy chế biến, kho chứa khí hóa lỏng, các sản phẩm khí hóa lỏng ...
 • Điều 15. Đối với phần ống đặt nổi
 • Chương 4. BẢO ĐẢM AN TOÀN CÁC CÔNG TRÌNH DẦU MỎ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
 • Điều 16. Khoảng cách an toàn đối với kho, cảng xuất nhập DM"SPDM
 • Điều 17. Quy định về khoảng cách giữa hai đường ống vận chuyển DM"SPDM
 • Điều 18. Đảm bảo an toàn của đường ống vận chuyển DM"SPDM trong hành lang lưới điện
 • Điều 19. Khoảng cách an toàn khi đường ống vận chuyển DM"SPDM đi qua các đối tượng tiếp giáp
 • Điều 20. Đối với phần ống đặt nổi
 • Chương 5. BẢO ĐẢM AN TOÀN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN, NHÀ MÁY LỌC – HÓA DẦU
 • Điều 21. Khoảng cách an toàn đối với nhà máy chế biến, nhà máy lọc hóa dầu
 • Điều 22. Các hạng mục liên quan của nhà máy chế biến, nhà máy lọc hóa dầu
 • Chương 6. BIỆN PHÁP BẢO VỆ CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
 • Điều 23. Công tác phòng chống cháy nổ
 • Điều 24. Các biện pháp kỹ thuật tăng cường an toàn đối với các công trình dầu khí
 • Điều 25. Quy định về việc đánh giá rủi ro các công trình dầu khí
 • Điều 26. Quy định về thiết kế các công trình dầu khí
 • Điều 27. Quy định về việc thi công xây lắp các công trình dầu khí
 • Điều 28. Quy định về việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí
 • Điều 29. Các hoạt động bị nghiêm cấm trong khoảng cách an toàn các công trình dầu khí
 • Điều 30. Biển báo, tín hiệu
 • Chương 7. TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM AN TOÀN CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
 • Điều 31. Trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ
 • Điều 32. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 33. Trách nhiệm chủ đầu tư công trình
 • Điều 34. Trách nhiệm của chủ đầu tư các công trình tiếp giáp công trình dầu khí
 • Điều 35. Trách nhiệm của người sử dụng đất có đường ống vận chuyển dầu khí đi qua
 • Chương 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 36. Hiệu lực thi hành
 • Điều 37. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I PHÂN LOẠI DÂN CƯ
 • PHỤ LỤC II QUY ĐỊNH KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ
 • Bảng 1. Quy định khoảng cách an toàn đối với cảng
 • Bảng 2. Quy định khoảng cách an toàn đối với kho định áp chứa khí hóa lỏng và các sản phẩm khí hóa lỏng
 • Bảng 3. Quy định khoảng cách an toàn đối với kho chứa DM"SPDM
 • Bảng 4. Quy định khoảng cách an toàn đối với Nhà máy chế biến/xử lý khí
 • Bảng 5.1. Quy định khoảng cách an toàn đối với đường ống vận chuyển khí
 • Bảng 5.2. Quy định khoảng cách an toàn đối với đường ống vận chuyển DM"SPDM
 • Bảng 6. Quy định khoảng cách an toàn giữa hai đường ống vận chuyển khí chôn ngầm đặt song song
 • Bảng 7. Quy định khoảng cách an toàn giữa hai đường ống vận chuyển khí đặt liền kề, 1 đường ống đặt ngầm ...
 • Bảng 8. Quy định khoảng cách an toàn đối với đường ống vận chuyển khí khoan xiên
 • Bảng 9. Quy định khoảng cách an toàn đối với các Trạm
 • Bảng 10.1. Quy định khoảng cách an toàn đối với Nhà máy chế biến/Nhà máy lọc – hóa dầu
 • Bảng 10.2. Quy định khoảng cách an toàn đối với các hạng mục liên quan của Nhà máy chế biến/Nhà máy lọc ...
 • PHỤ LỤC III QUY ĐỊNH GIẢM KHOẢNG CÁCH AN TOÀN ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ TRÊN ĐẤT LIỀN KHI ÁP DỤNG ...
 • Bảng 1. Quy định cho phép giảm khoảng cách an toàn đối với kho
 • Bảng 2. Quy định cho phép giảm khoảng cách an toàn đối với Cảng xuất khẩu DM"SPDM
 • Bảng 3. Quy định cho phép giảm khoảng cách an toàn đối với đường ống vận chuyển DM"SPDM khi áp dụng các ...

Căn cứ Luật Dầu khí 1993, sửa đổi năm 2000 và năm 2008, ngày 11/02/2011, Chính phủ đã ban hanfhb Nghị định 13/2011/NĐ-CP an toàn công trình dầu khí trên đất liền.

Nội dung của nghị định này quy định về an toàn các công trình dầu khí trên đất liền kể cả các đảo, phạm vi cảng biển, sông, ngòi nhưng không bao gồm các công trình dầu khí ngoài khơi để đảm bảo an toàn cho con người, xã hội, môi trường và tài sản.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Phân loại các công trình dầu khí

Tổ chức, cá nhân được xác định khoảng cách an toàn đối với các công trình dầu khí theo phân loại sau đây:

-       Phân loại kho;

-       Phân cấp kho;

-       Phân cấp cảng xuất nhập dầu khí và các sản phẩm dầu khí;

-       Phân loại đường ống;

-       Phân cấp đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí: đường ống vận chuyển khí và các sản phẩm khí được phân cấp theo áp suất vận hành tối đa cho phép;

-       Phân cấp đường ống vận chuyển DM&SPDM: đường ống vận chuyển DM&SPDM được phân cấp theo áp suất vận hành tối đa cho phép;

-       Phân loại các trạm van, trạm phóng nhận thoi, trạm phân phối khí;

-       Phân loại nhà máy chế biến/xử lý khí;

-       Phân loại nhà máy lọc hóa dầu.

Nguyên tắc bảo đảm an toàn đối với các công trình tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí

Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và xây dựng công trình phục vụ các hoạt động này phải tuân thủ các quy định về an toàn được quy định tại Quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí ban hành theo quyết định 41/1999/QĐ-TTg.

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và xây dựng công trình phục vụ các hoạt động phải thiết lập khoảng cách an toàn và các hình thức phổ biến công khai các quy định về bảo vệ an toàn để các tổ chức, cá nhân nhận biết, chấp hành.

Bên cạnh đó, cũng phải lập báo cáo đánh giá định lượng rủi ro để làm cơ sở xác định khoảng cách an toàn và trình Bộ Công thương xem xét, chấp thuận kết quả đánh giá rủi ro và xác định khoảng cách an toàn của các công trình này.

Biên pháp bảo vệ các công trình dầu khí:

Nghị định 13/2011 quy định các biện pháp bảo vệ các công trình dầu khí, theo đó thực hiện:

+ Công tác phòng chống cháy nổ;

+ Các biện pháp kỹ thuật tăng cường an toàn đối với các công trình dầu khí;

+ Quy định về việc đánh giá rủi ro các công trình dầu khí;

+ Quy định về thiết kế các công trình dầu khí;

+ Quy định về việc thi công xây lắp các công trình dầu khí;

+ Quy định về việc vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình dầu khí;

Các hoạt động bị nghiêm cấm trong khoảng cách an toàn các công trình dầu khí

Trong phạm vi khoảng cách an toàn của các công trình dầu khí, nghiêm cấm các hoạt động có nguy cơ gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và sự an toàn của các công trình dầu khí bao gồm:

+ Các hoạt động có khả năng gây cháy nổ, sụt lún.

+ Trồng cây.

+ Thải các chất ăn mòn.

+ Tổ chức hội họp đông người, các hoạt động tham quan, du lịch khi chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

+ Neo đỗ phương tiện vận tải đường thủy, đánh bắt thủy hải sản,..

Nghị định 13/2011 cũng ban hành kèm theo quy định khoảng cách an toàn đối với các Công trình Dầu khí. Tổ chức, cá nhân xác định khoảng an toàn đối với khu vực nhà máy chế biến, nhà máy lọc - hóa dầu là 30m tính từ chân kè taluy; khu vực không có kè taluy được tính từ chân hàng rào.

Nghị định 13/2011/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/04/2011, thay thế các Nghị định 10/CP; Nghị định 47/1999/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 13/2011/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 13/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 13/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 13/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật