Thông tư 03/2011/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 03/2011/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 03/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức do Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 03/2011/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Trần Văn Tuấn Ngày ban hành: 25/01/2011 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 03/2011/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 18/2010/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng công chức do Bộ Nội vụ ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 18/2010/NĐ-CP NGÀY 05 THÁNG 3 NĂM 2010 CỦA ...
 • Chương 1 VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ BIÊN SOẠN, THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU ĐÀO ...
 • Điều 1. Thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm
 • Điều 2. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị
 • Điều 3. Biên soạn chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức; theo tiêu ...
 • Điều 4. Thẩm định chương trình, tài liệu
 • Điều 5. Nhiệm vụ của ủy viên Hội đồng thẩm định
 • Điều 6. Chế độ làm việc của Hội đồng thẩm định
 • Điều 7. Cuộc họp của Hội đồng thẩm định
 • Điều 8. Cơ quan giúp việc tổ chức thẩm định
 • Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan giúp việc tổ chức thẩm định
 • Điều 10. Về việc thẩm định, đánh giá chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chuyên ngành; chương ...
 • Chương 2 TỔ CHỨC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ QUẢN LÝ CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • Điều 11. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 12. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 13. In, cấp và quản lý chứng chỉ
 • Điều 14. Điều kiện để được cấp chứng chỉ
 • Điều 15. Giá trị sử dụng chứng chỉ
 • Điều 16. Xử lý vi phạm
 • Điều 17. Mẫu chứng chỉ (xem phần Phụ lục)
 • Chương 3 TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Điều 18. Điều kiện công chức được cử đi bồi dưỡng
 • Điều 19. Nguyên tắc
 • Điều 20. Xây dựng kế hoạch và quản lý
 • Điều 21. Chế độ báo cáo
 • Điều 22. Xử lý vi phạm
 • Điều 23. Báo cáo của trưởng đoàn và học viên
 • Chương 4 ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • Điều 24. Đào tạo sau đại học đối với công chức
 • Điều 25. Trường hợp phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 26. Chi phí đền bù và cách tính chi phí đền bù
 • Điều 27. Điều kiện được tính giảm chi phí đền bù
 • Điều 28. Hội đồng xét đền bù
 • Điều 29. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng
 • Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng
 • Điều 31. Quyết định đền bù
 • Điều 32. Trả và thu hồi chi phí đền bù
 • Chương 5 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC MẪU CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 03/2011/TT-BNV để xử lý:

Tin tức về Thông tư 03/2011/TT-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 03/2011/TT-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 03/2011/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 03/2011/TT-BNV

Đang cập nhật