Quyết định 21/2004/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/2004/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 21/2004/QĐ-UB Quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành Số hiệu: 21/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Kim Hiệu Ngày ban hành: 20/10/2004 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Quyết định 21/2004/QĐ-UB Quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, BẢO TRÌ, BẢO VỆ ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Điều 1 Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp quản lý, bảo trì và bảo vệ đường bộ ...
 • Điều 2 Giám đốc Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, Ngành liên quan hướng ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải ...
 • QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ, BẢO TRÌ, BẢO VỆ ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh:
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng:
 • Điều 3. Mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, kể cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài ...
 • Chương II PHÂN CẤP QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 4. Phân loại đường bộ:
 • Điều 5. Thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh:
 • Điều 6. Thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp huyện:
 • Điều 7. Thẩm quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp xã:
 • Chương III TỔ CHỨC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ VÀ BẢO VỆ ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 8. Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác bảo trì đường bộ:
 • Điều 9. Thẩm quyền cấp giấy phép thi công
 • Điều 10. Bảo hành và bảo trì công trình
 • Điều 11. Trách nhiệm bảo vệ công trình giao thông đường bộ:
 • Chương IV NGUỒN VỐN BẢO TRÌ, BẢO VỆ ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 12. Nguồn vốn đầu tư bảo trì, bảo vệ đường bộ:
 • Điều 13. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch do Sở Giao thông vận tải lập đối với đường tỉnh và của UBND các ...
 • Điều 14. Hàng năm, Sở Tài chính quyết toán nguồn kinh phí của tỉnh đầu tư cho việc quản lý khai thác ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT
 • Điều 15. Phân công nhiệm vụ:
 • Điều 16. Tổ chức, cá nhân có những thành tích sau đây được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước ...
 • Điều 17. Tổ chức cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình giao thông đường ...
 • Điều 18. Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì chưa phù hợp, các Sở, Ban ngành, địa phương, đơn vị ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/2004/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/2004/QĐ-UB

Đang cập nhật