Thông tư 220/2010/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 220/2010/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 220/2010/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 220/2010/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 30/12/2010 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Bảo hiểm

Mục lục Thông tư 220/2010/TT-BTC hướng dẫn bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
 • Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tài sản phải tham gia bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2 NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 • Điều 6. Số tiền bảo hiểm
 • Điều 7. Hiệu lực bảo hiểm
 • Điều 8. Huỷ bỏ bảo hiểm
 • Điều 9. Quyền của bên mua bảo hiểm
 • Điều 10. Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm
 • Điều 11. Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 12. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 13. Trách nhiệm bảo hiểm
 • Điều 14. Giám định tổn thất
 • Điều 15. Hình thức bồi thường
 • Điều 16. Loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
 • Điều 17. Hồ sơ yêu cầu bồi thường
 • Điều 18. Thời hạn yêu cầu bồi thường và thanh toán tiền bồi thường
 • Điều 19. Giải quyết tranh chấp
 • Chương 3 TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM
 • PHỤ LỤC 2 MỨC KHẤU TRỪ
 • PHỤ LỤC 3 BIỂU PHÍ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC (KHÔNG BAO GỒM THUẾ GTGT)
 • PHỤ LỤC 4 BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
 • PHỤ LỤC 5 BÁO CÁO SỐ TIỀN TRÍCH NỘP TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC THEO QUY ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 6 BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ PHẢI ĐÓNG GÓP TRÍCH NỘP TỪ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 220/2010/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 220/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 220/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 220/2010/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 220/2010/TT-BTC

Đang cập nhật