Thông tư 09/2005/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2005/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 09/2005/TT-BTP hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 09/2005/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Uông Chu Lưu Ngày ban hành: 06/12/2005 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 09/2005/TT-BTP hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính do Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ ...
 • I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng đăng ký
 • 3. Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính
 • 4. Cơ quan đăng ký và cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính
 • 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Đăng ký
 • 6. Trách nhiệm của Đăng ký viên trong việc đăng ký và cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính
 • 7. Người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin
 • 8. Trách nhiệm của người yêu cầu đăng ký, người yêu cầu cung cấp thông tin
 • 9. Thời hạn có hiệu lực của việc đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính
 • 10. Giá trị pháp lý của việc đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính
 • 11. Phương thức nộp đơn yêu cầu đăng ký, đơn yêu cầu cung cấp thông tin, lệ phí đăng ký, phí cung cấp ...
 • 12. Thời điểm đăng ký
 • 13. Các trường hợp từ chối đăng ký, từ chối cung cấp thông tin
 • 14. Hướng dẫn kê khai tên, số giấy tờ xác định tư cách pháp lý của bên thuê tài chính
 • 15. Lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin
 • II. ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 • III. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
 • IV. SỬA CHỮA SAI SÓT
 • V. XÓA ĐĂNG KÝ
 • VI. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 • VII. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 • VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHỤ LỤC CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG VIỆC ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 • Mẫu số 01 ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 • Mẫu số 02 ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
 • Mẫu số 03 ĐƠN YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT
 • Mẫu số 04 ĐƠN YÊU CẦU XÓA ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 • Mẫu số 05 ĐƠN YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 • Mẫu số 06 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH
 • Mẫu số 07 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ
 • Mẫu số 08 GIẤY CHỨNG NHẬN SỬA CHỮA SAI SÓT
 • Mẫu số 09 GIẤY CHỨNG NHẬN XÓA ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG
 • Mẫu số 10 VĂN BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ HỢP ĐỒNG
 • Mẫu số 11 BẢN ĐĂNG KÝ DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THƯỜNG XUYÊN

Căn cứ Nghị định 16/2001/NĐ-CP, ngày 06/12/2005, BTP đã ban hành Thông tư 09/2005/TT-BTP hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính và việc quản lý nhà nước về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện các vấn đề sau đây:

+ Thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đăng ký trong việc đăng ký và cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính;

+ Trình tự, thủ tục đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính;

+ Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính.

Nguyên tắc đăng ký, cung cấp thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính

+ Hợp đồng cho thuê tài chính được đăng ký trên cơ sở nội dung kê khai trong đơn của người yêu cầu đăng ký.

+ Cơ quan đăng ký phải đăng ký kịp thời, chính xác theo nội dung đã kê khai trong đơn yêu cầu đăng ký; tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký và tìm hiểu thông tin về hợp đồng cho thuê tài chính.

+ Các thông tin được lưu giữ trong Cơ sở dữ liệu về hợp đồng cho thuê tài chính được cung cấp cho mọi cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu.

Lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin

+ Người yêu cầu đăng ký phải nộp lệ phí đăng ký trong những trường hợp sau đây:

- Đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính;

- Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký;

- Yêu cầu sửa chữa sai sót do lỗi của người yêu cầu đăng ký.

+  Người yêu cầu cung cấp thông tin phải nộp phí cung cấp thông tin.

+ Mức lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin; chế độ thu nộp, quản lý sử dụng lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT-BTC-BTP ngày 12 tháng 4 năm 2002 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính.

Thông tư 09/2005/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/01/2006.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2005/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2005/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2005/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2005/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2005/TT-BTP

Đang cập nhật