Thông tư 32/2011/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 32/2011/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 32/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 14/03/2011 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Hóa đơn điện tử
 • Điều 4. Nguyên tắc sử dụng, điều kiện của tổ chức khởi tạo hoá đơn điện tử
 • Điều 5. Điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
 • Điều 6. Nội dung của hoá đơn điện tử
 • e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ...
 • 2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng ...
 • Chương II KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ
 • Điều 7. Khởi tạo, phát hành hoá đơn điện tử
 • Điều 8. Lập hóa đơn điện tử
 • Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập
 • Điều 10. Báo cáo sử dụng, ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
 • Điều 11. Lưu trữ, hủy và tiêu hủy hóa đơn điện tử
 • Điều 12. Chuyển từ hoá đơn điện tử sang hoá đơn giấy
 • Điều 13. Kiểm tra việc khởi tạo, lập, phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn điện tử
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC 1. Mẫu Quyết định về việc áp dụng hóa đơn điện tử
 • 2. Mẫu Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
 • 3. Mẫu Báo cáo của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 32/2011/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 32/2011/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 32/2011/TT-BTC

Đang cập nhật