Quyết định 46/2001/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 46/2001/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 46/2001/QĐ-BCN ban hành Qui chế quản lý thực hiện Cơ cấu hợp tác công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 46/2001/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn Ngày ban hành: 12/10/2001 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Công nghiệp

Mục lục Quyết định 46/2001/QĐ-BCN ban hành Qui chế quản lý thực hiện Cơ cấu hợp tác công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CƠ CẤU HỢP TÁC CÔNG NGHIỆP ASEAN (CƠ CẤU AICO)
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui chế quản lý thực hiện Cơ cấu AICO
 • Điều 2. Quyết định này bổ sung cho quyết định số 07/1998/QĐ-BCN ngày 2 tháng 2 năm 1998 của Bộ trưởng ...
 • Điều 3 . Hội đồng xét duyệt AICO, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Thủ trưởng các Ban ...
 • QUI CHẾ QUẢN LÝ THỰC HIỆN CƠ CẤU HỢP TÁC CÔNG NGHIỆP ASEAN (CƠ CẤU AICO)
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng :
 • Điều 2 . Các văn bản pháp lý làm cơ sở cho công tác quản lý cơ cấu AICO :
 • Điều 3 . Thời hạn thi hành :
 • Điều 4. Chế độ và các nội dung báo cáo của các công ty tham gia cơ cấu AICO.
 • Điều 5. Chế độ quản lý của các cơ quan Nhà nước đôí với các công ty AICO:
 • Điều 6. Quyết định huỷ bỏ các ưu đãi về thuế, phi thuế AICO :
 • Điều 7. Điều khoản thi hành :
 • BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU AICO-BC/01 của cơ cấu AICO ......QUÍ ....… VÀ QUÍ ….. NĂM ...
 • BIỂU MẪU BÁO CÁO VỀ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC AICO/BC-02 TỪ SẢN XUẤT CÁC PHẨM AICO CỦA CƠ CẤU AICO .... ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 46/2001/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 46/2001/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 46/2001/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 46/2001/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 46/2001/QĐ-BCN

Đang cập nhật