Quyết định 103/2001/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 103/2001/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 103/2001/QĐ-BNN về Quy chế tổ chức và thực hiện Dự án Phát triển chè và cây ăn quả do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 103/2001/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 11/10/2001 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 103/2001/QĐ-BNN về Quy chế tổ chức và thực hiện Dự án Phát triển chè và cây ăn quả do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH V/V : BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHÈ VÀ CÂY ĂN QUẢ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “ Qui chế về Tổ chức và thực hiện dự án Phát triển chè và cây ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, mọi qui định trước đây trái với qui chế ...
 • Điều 3. Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Trưởng Ban ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHÈ VÀ CÂY ĂN QUẢ
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Quy chế này quy định các nguyên tắc chung và các điều khoản chi tiết về việc tổ chức và thực ...
 • Điều 2: Mọi hoạt động và mối quan hệ của các Ban Quản lý dự án Trung ương (CPO) và Ban Quản lý Dự án ...
 • Chương 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA DỰ ÁN
 • Điều 3. Cơ cấu tổ chức của dự án
 • Điều 4. Các Ban Chỉ đạo dự án
 • Điều 5. Các Ban Quản lý dự án
 • Chương 3: CHUYÊN GIA VÀ NHÂN VIÊN CỦA DỰ ÁN
 • Điều 6. Nhiệm vụ của các chuyên gia và nhân viên
 • Chương 4: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
 • Điều 7. Kế hoạch tài chính.
 • Điều 8. Kế toán.
 • Điều 9. Quyết toán và báo cáo tài chính.
 • Điều 10. Kiểm toán.
 • Điều 11. Tài sản của Dự án
 • Chương 5: QUẢN LÝ TÀI LIỆU VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 12. Tài liệu của Dự án
 • Điều 13. Ngôn ngữ
 • Điều 14. Quản lý tài liệu
 • Điều 15. Phát hành tài liệu.
 • Điều 16. Ban Quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo tiến độ hàng quí, nửa năm và hàng năm và các báo cáo ...
 • Điều 17. Sau khi kết thúc dự án, Ban Quản lý dự án Trung ương có trách nhiệm soạn thảo và trình Bộ Nông ...
 • Điều 18. Sau khi kết thúc từng hoạt động được giao, các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật có trách nhiệm xây ...
 • Điều 19. Tất cả các cán bộ tham gia những hoạt động đào tạo ở nước ngoài trong khuôn khổ dự án đều phải ...
 • Chương 6: QUAN HỆ GIỮA BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG
 • Điều 20. Ban Quản lý dự án có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các qui định của Văn phòng Bộ ...
 • Điều 21. Các Vụ, Cục và các đơn vị của Bộ Nông nghiệp " PTNT theo chức năng được phân công có trách nhiệm ...
 • Điều 22. Khi cần thiết, Bộ Nông nghiệp " PTNT và Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp có thể tổ chức đoàn ...
 • Điều 23. Trong trường hợp cần thiết, Ban Quản lý dự án Trung ương xin ý kiến Ban Chỉ đạo và đề nghị Vụ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 103/2001/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 103/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 103/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 103/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 103/2001/QĐ-BNN

Đang cập nhật