Quyết định 54/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 54/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 54/2008/QĐ-UBND về Quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Số hiệu: 54/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Trần Văn Minh Ngày ban hành: 12/12/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 54/2008/QĐ-UBND về Quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại ...
 • Điều 2 Giám đốc Sở Nội vụ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển ...
 • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 102/2006/QĐ-UBND ...
 • Điều 4 Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND ...
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÁC TỔ CHỨC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý
 • Điều 3. Nguyên tắc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chi nhánh
 • Điều 4. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận ...
 • Chương II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHO PHÉP TỔ CHỨC ĐẶT CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
 • Điều 5. Điều kiện để đặt chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cho phép đặt chi nhánh
 • Điều 7. Thời gian giải quyết
 • Điều 8. Thông báo hoạt động của chi nhánh
 • Điều 9. Báo cáo tình hình hoạt động
 • Chương III THAY ĐỔI NHỮNG NỘI DUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU CỦA CHI NHÁNH
 • Điều 10. Thay đổi địa điểm đặt chi nhánh
 • Điều 11. Thay đổi tên chi nhánh
 • Điều 12. Chuyển văn phòng đại diện thành chi nhánh hoặc chuyển chi nhánh thành văn phòng đại diện
 • Điều 13. Thay đổi lãnh đạo chi nhánh
 • Chương IV TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH
 • Điều 14. Thông báo tạm ngừng hoạt động
 • Điều 15. Chấm dứt hoạt động
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CHI NHÁNH VÀ THỦ TRƯỞNG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND THÀNH PHỐ, CHỦ TỊCH ...
 • Điều 16. Trách nhiệm của chi nhánh các tổ chức đặt tại thành phố Đà Nẵng
 • Điều 17. Xử lý vi phạm
 • Điều 18. Khi cần thiết hoặc theo đề nghị của tổ chức, Chủ tịch UBND thành phố uỷ quyền cho Thủ trưởng ...
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và Quy định này, thủ trưởng các cơ quan chuyên ...
 • Điều 20. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện thuộc ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 54/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 54/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 54/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 54/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 54/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật