Quyết định 85/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 85/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 85/2006/QĐ-UBND về phân cấp ổn định nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Số hiệu: 85/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Thế Dũng Ngày ban hành: 19/10/2006 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 85/2006/QĐ-UBND về phân cấp ổn định nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho thời kỳ 2007 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP ỔN ĐỊNH NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Qui định phân cấp ổn định nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức ...
 • Điều 2. Căn cứ qui định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân ...
 • Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở Tài chính, Kế hoạch - Đầu ...
 • QUI ĐỊNH PHÂN CẤP ỔN ĐỊNH NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CHO THỜI ...
 • Phần I PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHI GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG
 • A. PHÂN CẤP NGUỒN THU:
 • 1. Các khoản thu ngân sách tỉnh được hưởng 100%:
 • 2. Các nguồn thu ngân sách huyện được hưởng 100%:
 • 3. Các khoản thu phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách huyện:
 • B. PHÂN CẤP NHIỆM VỤ CHI:
 • 1. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh:
 • 2. Nhiệm vu chi của ngân sách cấp huyện:
 • 3. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp xã:
 • Phần II ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ CHI NGÂN SÁCH
 • A. CÁC QUI ĐỊNH CHUNG:
 • B. ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ:
 • 1. Định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh:
 • 2. Định mức phân bổ chi ngân sách cho huyện, thị xã, thành phố:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 85/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 85/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 85/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 85/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 85/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật