Quyết định 901/2005/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 901/2005/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 901/2005/QĐ-UB về phân công, phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công và viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Số hiệu: 901/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Đinh Văn Hùng Ngày ban hành: 20/05/2005 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 901/2005/QĐ-UB về phân công, phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công và viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức cán bộ, công ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 991/2000/QĐ-UB ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ ...
 • QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Nguyên tắc quản lý tổ chức, cán bộ, công chức:
 • Điều 2. Nội dung quản lý tổ chức, cán bộ, công chức:
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC ...
 • Mục 1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND TỈNH
 • Điều 3. Về công tác tổ chức, cán bộ, công chức thuộc diện Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý:
 • Điều 4. Về công tác tổ chức bộ máy thuộc diện UBND tỉnh trực tiếp quản lý:
 • Điều 5. Về công tác cán bộ, công chức thuộc diện UBND tỉnh trực tiếp quản lý:
 • Điều 6. Về công tác xây dựng chính quyền:
 • Mục 2. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA SỞ NỘI VỤ
 • Điều 7. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và UBND tỉnh trực tiếp quản lý, Sở ...
 • Điều 8. Về công tác tổ chức bộ máy:
 • Điều 9. Công tác cán bộ, công chức:
 • Điều 10. Về công tác xây dựng chính quyền:
 • Mục 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA GIÁM ĐỐC SỞ
 • Điều 11. Về công tác tổ chức bộ máy:
 • Điều 12. Về công tác cán bộ, công chức:
 • Điều 13. Về chế độ báo cáo:
 • Điều 14. Ngoài những nội dung qui định tại Điều 11, Điều 12 Quyết định này, Sở Tài chính còn có nhiệm ...
 • Điều 15. Ngoài những nội dung qui định tại Điều 11, Điều 12 Quyết định này Sở Lao động-Thương binh và ...
 • Mục 4. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND HUYỆN, THỊ XÃ
 • Điều 16. Về tổ chức bộ máy:
 • Điều 17. Về cán bộ, công chức:
 • Điều 18. Về xây dựng chính quyền:
 • Điều 19. Về chế độ báo cáo:
 • Mục 5. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC CÁC SỞ UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ.
 • Điều 20. Đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, tự đảm bảo toàn bộ chi ...
 • Mục 6. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC CÔNG TY NHÀ NƯỚC, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KINH TẾ ...
 • Điều 21. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Nhà nước, đơn vị sự nghiệp kinh tế đã được xếp ...
 • Mục 7. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VÀ CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ THUỘC CÁC BỘ, ...
 • Điều 22. Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Bộ, ngành Trung ương đóng trên địa ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 23. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ...
 • Điều 24. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc phát hiện những vấn đề chưa phù hợp ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 901/2005/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 901/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 901/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 901/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 901/2005/QĐ-UB

Đang cập nhật