Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT

Tiêu đề: Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Số hiệu: 16/2011/TT-BNNPTNT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 01/04/2011 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT quy định về đánh giá, chỉ định và quản lý phòng thử nghiệm ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ, CHỈ ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ  PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Cơ quan đánh giá và chỉ định
 • Điều 4. Nguyên tắc chung
 • Điều 5. Căn cứ đánh giá phòng thử nghiệm
 • Điều 6. Hình thức đánh giá phòng thử nghiệm
 • Điều 7. Cách thức chỉ định
 • Điều 8: Mã số phòng thử nghiệm
 • Điều 9. Phí đánh giá phòng thử nghiệm
 • Chương II ĐÁNH GIÁ VÀ CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM
 • Điều 10. Hồ sơ đăng ký
 • Điều 11. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và xác nhận đăng ký
 • Điều 12. Thành lập Đoàn đánh giá
 • Điều 13. Nội dung đánh giá
 • Điều 14. Phương pháp đánh giá
 • Điều 15. Kết quả đánh giá
 • Điều 16. Gửi báo cáo kết quả đánh giá
 • Điều 17. Xử lý kết quả đánh giá
 • Điều 18. Thời hạn hiệu lực của quyết định chỉ định
 • Điều 19. Đình chỉ hoặc huỷ bỏ hiệu lực Quyết định chỉ định phòng thử nghiệm
 • Chương III QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
 • Điều 20. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là đơn vị đầu mối quản lý công tác đánh giá và chỉ định ...
 • Điều 21. Cơ quan đánh giá và chỉ định quy định tại Điều 3 chịu trách nhiệm kiểm tra định kỳ một (01) ...
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN
 • Điều 22. Cơ quan đánh giá và chỉ định
 • Điều 23. Thành viên Đoàn đánh giá
 • Điều 24. Phòng thử nghiệm được chỉ định
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1 BIỂU MẪU BNN-01 ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH PHÒNG THỬ NGHIỆM NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
 • PHỤ LỤC 2 BIỂU MẪU BNN-02 BÁO CÁO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM
 • PHỤ LỤC 3 BIỂU MẪU BNN-03 BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ PHÒNG THỬ NGHIỆM
 • PHỤ LỤC 4 BIỂU MẪU BNN-04 BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
 • PHỤ LỤC 5 BIỂU MẪU BNN-05 CON DẤU VÀ VIỆC SỬ DỤNG CON DẤU CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM ĐƯỢC CÔNG NHẬN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 16/2011/TT-BNNPTNT

Đang cập nhật