Quyết định 53/2003/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 53/2003/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 53/2003/QĐ-BCN về Chương trình hành động của Bộ Công nghiệp triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành Số hiệu: 53/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 16/04/2003 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 53/2003/QĐ-BCN về Chương trình hành động của Bộ Công nghiệp triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Bộ Công nghiệp triển khai Chương ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng giám đốc các Tổng công ty, Công ty ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN KẾT ...
 • A. Mục tiêu của Chương trình
 • B. Nội dung
 • I. Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo trong các trường thuộc Bộ
 • II. Hoàn thiện hệ thống các trường, phát triển quy mô đào tạo trên cơ sở bảo đảm chất lượng và điều chỉnh ...
 • III. Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục và đào tạo.
 • C. Giải pháp thực hiện
 • 1. Đổi mới mạnh mẽ quản lý nhà nước về đào tạo:
 • 2. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục vững mạnh:
 • 3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các trường theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa ...
 • 4. Hoàn thiện công tác xây dựng dự toán phân bổ ngân sách nhà nước cho đào tạo, nâng cao hiệu quả sử ...
 • 5. Đẩy mạnh xã hội hoá đào tạo:
 • 6. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, lao động sản xuất trong nhà trường. Ưu tiên đầu ...
 • 7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo:
 • D. Tổ chức thực hiện
 • DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ QUI ĐỊNH TẠI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 53/2003/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 53/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 53/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 53/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 53/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật