Quyết định 609/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 609/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 609/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 609/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 25/04/2011 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 609/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Hội đồng thành ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN BẮC
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Giải thích từ ngữ
 • Điều 2. Tên, địa chỉ trụ sở chính của Tổng công ty
 • Điều 3. Hình thức pháp lý và tư cách pháp nhân của Tổng công ty
 • Điều 4. Mục tiêu, chức năng chủ yếu và ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty
 • Điều 5. Vốn điều lệ của Tổng công ty
 • Điều 6. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty
 • Điều 7. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong Tổng công ty
 • Chương 2. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔNG CÔNG TY
 • Điều 8. Quyền của Tổng công ty
 • Điều 9. Nghĩa vụ của Tổng công ty
 • Điều 10. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Tổng công ty đối với các công ty con, công ty liên kết
 • Chương 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY
 • Điều 11. Chủ sở hữu của Tổng công ty
 • Điều 12. Quyền của chủ sở hữu đối với Tổng công ty
 • Điều 13. Nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Tổng công ty
 • Điều 14. Hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu
 • Điều 15. Phân cấp, phân công thực hiện quyền của chủ sở hữu nhà nước đối với Tổng công ty
 • Chương 4. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA TỔNG CÔNG TY
 • Điều 16. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của Tổng công ty
 • MỤC 1. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
 • Điều 17. Chức năng, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng thành viên
 • Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên
 • Điều 19. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng thành viên
 • Điều 20. Miễn nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng thành viên
 • Điều 21. Chủ tịch Hội đồng thành viên
 • Điều 22. Chế độ làm việc của Hội đồng thành viên
 • MỤC 2. TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Điều 23. Chức năng của Tổng Giám đốc
 • Điều 24. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ ...
 • Điều 25. Thay thế, miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc
 • Điều 26. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc
 • MỤC 3. NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
 • Điều 27. Quan hệ giữa Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành Tổng công ty
 • Điều 28. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng ...
 • MỤC 4. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ BAN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ GIÚP VIỆC
 • Điều 29. Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tổng công ty
 • Điều 30. Ban chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc
 • Điều 31. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó ...
 • MỤC 5. KIỂM SOÁT NỘI BỘ
 • Điều 32. Kiểm soát nội bộ
 • MỤC 6. NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA QUẢN LÝ TỔNG CÔNG TY
 • Điều 33. Hình thức tham gia quản lý Tổng công ty của người lao động
 • Điều 34. Nội dung tham gia quản lý Tổng công ty của người lao động
 • Chương 5. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY TỰ NGUYỆN LIÊN KẾT, QUẢN LÝ VỐN ĐẦU ...
 • MỤC 1. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG TY TỰ NGUYỆN LIÊN KẾT
 • Điều 35. Đơn vị trực thuộc, công ty con, công ty liên kết
 • Điều 36. Quan hệ giữa Tổng công ty với đơn vị trực thuộc
 • Điều 37. Quan hệ giữa Tổng công ty với công ty con là công ty TNHH một thành viên
 • Điều 38. Quan hệ giữa Tổng công ty với các công ty con là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 • Điều 39. Quan hệ giữa Tổng công ty với các công ty liên kết
 • Điều 40. Quan hệ giữa Tổng công ty với công ty tự nguyện tham gia liên kết
 • MỤC 2. QUẢN LÝ PHẦN VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY Ở DOANH NGHIỆP KHÁC
 • Điều 41. Vốn Tổng công ty đầu tư ở doanh nghiệp khác
 • Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của Tổng công ty trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác
 • Điều 43. Tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ở doanh nghiệp khác
 • Điều 44. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty ở ...
 • Chương 6. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH; CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, KIỂM TOÁN
 • Điều 45. Quản lý vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, giá thành và phân phối lợi nhuận của Tổng công ty
 • Điều 46. Tài chính, kế toán, kiểm toán, thanh tra
 • Chương 7. TỔ CHỨC LẠI, CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
 • Điều 47. Tổ chức lại Tổng công ty
 • Điều 48. Chuyển đổi sở hữu Tổng công ty
 • Điều 49. Giải thể Tổng công ty
 • Điều 50. Phá sản Tổng công ty
 • Chương 8. SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY
 • Điều 51. Quyền tiếp cận sổ sách và hồ sơ Tổng công ty
 • Điều 52. Công khai thông tin về Tổng công ty
 • Chương 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY
 • Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ
 • Điều 54. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty
 • Chương 10. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 55. Hiệu lực và phạm vi thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY
 • PHỤ LỤC II DANH SÁCH CÔNG TY CON DO TỔNG CÔNG TY NẮM GIỮ TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ
 • PHỤ LỤC III DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT

Ngày 25/04/2011, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 609/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

Ngành, nghề kinh doanh chính:

- Ngành lương thực: Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, nông sản, thực phẩm, thực hiện bình ổn giá, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Xuất, nhập khẩu lương thực, nông sản, vật tư nông nghiệp, phân bón. Nhập khẩu ngô, lúa mỳ, bột mỳ. Sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu các loại nguyên liệu, thành phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc. Cung ứng các loại vật tư thiết bị chuyên dùng cho sản phẩm, kinh doanh của ngành lương thực, thực phẩm.

- Ngành muối: Sản xuất và kinh doanh xuất, nhập khẩu muối. Kinh doanh hóa chất làm muối. Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, chứng khoán), xây lắp phát triển ngành muối. Xây dựng công trình chuyên ngành muối biển. Lắp đặt thiết bị công trình chuyên ngành sản xuất muối và công trình chế biến thực phẩm khác.

Ngành, nghề kinh doanh khác:

Thiết kế và xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng; xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng giao thông, thủy lợi, trang trí nội ngoại thất công trình. Sản xuất, kinh doanh và xuất, nhập khẩu các loại nguyên liệu, vật liệu nhựa và các sản phẩm từ nhựa; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; kinh doanh, xuất, nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khác; bán buôn, bán lẻ và đại lý xăng dầu, chất đốt. Kinh doanh khách sạn, ăn uống giải khát; bến bãi xe khách và các phụ trợ kèm theo; vận tải hành khách và hàng hóa; bất động sản; cho thuê tài sản: Nhà, kho, văn phòng. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện vận tải, xe cơ giới, xe máy; vệ sinh xe, rửa xe; trông, giữ xe đạp, xe máy, phương tiện vận tải, hàng hóa; vui chơi, giải trí, văn hóa thể thao; du lịch.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 609/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 609/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 609/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 609/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 609/QĐ-TTg

Đang cập nhật