Quyết định 104/2003/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 104/2003/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 104/2003/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Nhựa Rạng Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Số hiệu: 104/2003/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Bùi Xuân Khu Ngày ban hành: 25/06/2003 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 104/2003/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Nhựa Rạng Đông do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHỰA RẠNG ĐÔNG
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Nhựa Rạng Đông.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHỰA RẠNG ĐÔNG
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Công ty Nhựa Rạng Đông (sau đây gọi tắt là Công ty) được thành lập theo Quyết định số 452/CNn ...
 • Điều 2. Công ty có:
 • Điều 3. Công ty chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Công nghiệp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc ...
 • Điều 4. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước ...
 • Chương 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY
 • Mục I: QUYỀN CỦA CÔNG TY
 • Điều 5. Công ty có quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài nguyên và các nguồn lực khác do Nhà nước ...
 • Điều 6. Công ty có quyền tổ chức quản lý, tổ chức kinh doanh như sau:
 • Điều 7. Công ty có quyền quản lý tài chính như sau:
 • Điều 8. Công ty có quyền từ chối và tố cáo mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy ...
 • Mục II: NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY
 • Điều 9. Công ty có nghĩa vụ nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn do Nhà nước giao ...
 • Điều 10. Công ty có nghĩa vụ quản lý hoạt động kinh doanh như sau:
 • Điều 11. . Công ty có nghĩa vụ thực hiện đúng chế độ và các quy định về quản lý vốn, tài sản, các quỹ ...
 • Chương 3: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY
 • Điều 12. Tổ chức bộ máy quản lý Công ty gồm có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và ...
 • Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty.
 • Điều 14. Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ được thành lập hoặc giữ các chức danh quản lý điều hành công ...
 • Chương 4: CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY
 • Điều 15: Tuỳ thuộc nhu cầu mở rộng thị trường và phát triển sản xuất, Công ty được quyền tổ chức các ...
 • Chương 5: QUẢN LÝ PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC VÀ CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH  
 • Mục 1: QUẢN LÝ PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY Ở CÁC DOANH NGHIỆP KHÁC
 • Điều 16. Tổng giám đốc Công ty được nhận vốn của Nhà nước hoặc chuyển một phần vốn đã được giao để góp ...
 • Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty ở các doanh nghiệp khác ...
 • Mục II: QUẢN LÝ PHẦN VỐN CỦA CÔNG TY Ở CÁC DOANH NGHIỆP LIÊN DOANH  
 • Điều 18. Các doanh nghiệp liên doanh mà Công ty tham gia được thành lập, quản lý và điều hành theo Luật ...
 • Chương 6: TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
 • Điều 19. Đại hội công nhân viên chức là hình thức trực tiếp để người lao động trong Công ty tham gia ...
 • Điều 20. Đại hội Công nhân viên chức của Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà ...
 • Chương 7: TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
 • Điều 21. Công ty thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tự chủ tài chính trong kinh doanh phù hợp với Luật ...
 • Điều 22. Vốn điều lệ của Công ty gồm có:
 • Điều 23. Công ty được thành lập và sử dụng các quỹ để đảm bảo cho sự phát triển của Công ty đạt hiệu ...
 • Điều 24. Tự chủ về tài chính của Công ty:
 • Chương 8: MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VÀ CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
 • Điều 25. Công ty chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Công nghiệp và các cơ quan quản lý Nhà nước theo lĩnh ...
 • Điều 26. Đối với chính quyền địa phương, Công ty chịu sự quản lý Nhà nước và chấp hành các quy định ...
 • Chương 9: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN CÔNG TY
 • Điều 27. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp xem xét và quyết định việc tổ chức lại, tách, nhập, giải thể Công ty ...
 • Điều 28. Nếu Công ty mất khả năng thanh toán nợ đến hạn mà sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết ...
 • Chương 10: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 • Điều 29. Điều lệ này gồm 10 chương 28 điều, được áp dụng cho Công ty Nhựa Rạng Đông. Tất cả các cá nhân ...
 • Điều 30 Trường hợp cần bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Tổng giám đốc Công ty trình Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ...
 • PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 104/2003/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 104/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 104/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 104/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 104/2003/QĐ-BCN

Đang cập nhật