Nghị định 35/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 35/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 35/2011/NĐ-CP về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội Số hiệu: 35/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/05/2011 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, An ninh quốc gia

Mục lục Nghị định 35/2011/NĐ-CP về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ BIỆN PHÁP PHÁP LUẬT BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA, GIỮ GÌN TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự
 • Chương 2. NỘI DUNG, THẨM QUYỀN, TRÁCH NHIỆM VÀ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÁP LUẬT BẢO VỆ AN ...
 • Điều 5. Nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự
 • Điều 6. Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ ...
 • Điều 7. Thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự trong áp dụng biện pháp ...
 • Điều 8. Thẩm quyền, trách nhiệm của thủ trưởng, cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự trong áp ...
 • Điều 9. Ngân sách bảo đảm cho việc áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Điều 11. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 35/2011/NĐ-CP biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo đó, nội dung của nghị định 35/2011 này quy định nội dung, nguyên tắc, thẩm quyền, trách nhiệm và bảo đảm điều kiện cho việc áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định 35/2011 quy định cơ quan, cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự khi thực hiện biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự phải tuân thủ Hiến pháp, pháp luật; không được lợi dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự để xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền do pháp luật quy định, bảo đảm tính hiệu quả…

Cụ thể, nghị định này quy định nội dung biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự gồm yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự vào xây dựng pháp luật, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, hoàn thiện thể chế; Phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi lợi dụng hoạt động xây dựng pháp luật, hợp tác quốc tế về pháp luật để xâm hại đến chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; sử dụng pháp luật, điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế để quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, nghị định 35/2011 cũng quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan chuyên trách cũng như thủ trưởng, cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự trong áp dụng biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh, trật tự.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/07/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 35/2011/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 35/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 35/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 35/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật