Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 47/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính Số hiệu: 47/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 17/06/2011 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT BƯU CHÍNH
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH
 • Điều 3. Thẩm tra dự án đầu tư
 • Điều 4. Thực hiện, chuyển nhượng dự án đầu tư
 • Chương 3. GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH VÀ VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
 • Điều 5. Điều kiện về tài chính
 • Điều 6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính
 • Điều 7. Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
 • Điều 9. Thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
 • Điều 10. Nội dung thay đổi phải thông báo
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
 • Điều 12. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
 • Điều 13. Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
 • Điều 14. Lệ phí
 • Điều 15. Sử dụng giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
 • Chương 4. TEM BƯU CHÍNH
 • Điều 16. Phân loại tem bưu chính Việt Nam
 • Điều 17. Sử dụng tem bưu chính Việt Nam
 • Điều 18. Nhập khẩu tem bưu chính
 • Điều 19. Quy hoạch đề tài tem bưu chính Việt Nam
 • Điều 20. Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính Việt Nam
 • Điều 21. Thiết kế mẫu tem bưu chính Việt Nam và mẫu dấu đặc biệt
 • Điều 22. Lưu trữ tem bưu chính
 • Điều 23. Kinh phí quản lý nhà nước về tem bưu chính
 • Chương 5. BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
 • Điều 24. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại
 • Điều 25. Mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại
 • Điều 26. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bồi thường thiệt hại
 • Điều 27. Thu hồi tiền bồi thường thiệt hại
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 30. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH
 • PHỤ LỤC II MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
 • PHỤ LỤC III MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH ...
 • PHỤ LỤC IV MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH
 • PHỤ LỤC V MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH ...
 • PHỤ LỤC VI MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH
 • PHỤ LỤC VII MẪU GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH
 • PHỤ LỤC VIII MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
 • PHỤ LỤC IX MẪU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH
 • PHỤ LỤC X MẪU GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG ...

Nghị định 47/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật bưu chính.

Nội dung chính của nghị định này quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật bưu chính về đầu tư trong lĩnh vực bưu chính, giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, tem bưu chính, bồi thường thiệt hại trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Cụ thể, một nội dung đáng chsu ý của nghị định này đó là giấy phép bưu chính và văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính, theo đó Điều kiện về khả năng tài chính được quy định như sau: Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam; Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Theo đó, nghị định 47/2011 cũng quy định Điều kiện về khả năng tài chính được quy định như sau: Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 02 tỷ đồng Việt Nam; Đối với trường hợp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, doanh nghiệp phải có mức vốn tối thiểu là 05 tỷ đồng Việt Nam.

Ngoài ra, nghị định cũng có quy định Tem bưu chính Việt Nam được phân loại như sau:. Tem bưu chính phổ thông là tem bưu chính không có thời hạn cung ứng và được phép in lại; Tem bưu chính đặc biệt là tem bưu chính có thời hạn cung ứng và không được phép in lại. Tem bưu chính đặc biệt bao gồm tem bưu chính kỷ niệm và tem bưu chính chuyên đề.

Tem bưu chính Việt Nam dành cho lưu trữ quốc gia và hồ sơ mẫu thiết kế tem bưu chính Việt Nam là tài sản quốc gia và được lưu trữ, bảo quản theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 47/2011/NĐ-CP để xử lý: