Thông tư 86/2011/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 86/2011/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 86/2011/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 86/2011/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 17/06/2011 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 86/2011/TT-BTC quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ THUỘC NGUỒN ...
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Vốn NSNN cho đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư bao gồm
 • Điều 3. Cơ quan thanh toán vốn đầu tư nguồn NSNN
 • Phần II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • A. PHÂN BỔ, THẨM TRA PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ
 • Điều 4. Điều kiện và nguyên tắc phân bổ vốn
 • Điều 5. Thẩm tra phân bổ vốn đầu tư
 • Điều 6. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư
 • B. THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
 • Điều 7. Mở tài khoản
 • Điều 8. Tài liệu cơ sở của dự án
 • Điều 9. Thanh toán vốn đầu tư
 • Điều 10. Thanh toán tạm ứng
 • Điều 11. Thanh toán khối lượng hoàn thành
 • Điều 12. Nguyên tắc kiểm soát thanh toán của Kho bạc nhà nước
 • Điều 13. Việc quản lý, thanh toán, thu hồi và quyết toán nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách năm sau ...
 • Điều 14. Quy định kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán vốn đầu tư XDCB (gồm cả vốn đầu tư xây dựng ...
 • C. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC THÙ
 • Điều 15. Công trình bí mật nhà nước
 • Điều 16. Công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp
 • Điều 17. Công trình tạm
 • D. QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP CÓ TÍNH CHẤT ĐẦU TƯ
 • Điều 18. Sử dụng vốn
 • Điều 19. Lập kế hoạch, phân bổ và thẩm tra phân bổ vốn
 • Điều 20. Tạm ứng, thanh toán vốn
 • E. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, QUYẾT TOÁN, KIỂM TRA
 • Điều 21. Báo cáo
 • Điều 22. Quyết toán vốn đầu tư
 • Điều 23. Kiểm tra
 • F. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 24. Đối với chủ đầu tư
 • Điều 25. Đối với các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, huyện
 • Điều 26. Đối với cơ quan Tài chính các cấp
 • Điều 27. Đối với Kho bạc nhà nước
 • Phần III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 29. Điều khoản thi hành
 • HỆ THỐNG MẪU BIỂU
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 86/2011/TT-BTC để xử lý: