Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT về Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 27/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý Ngày ban hành: 27/06/2011 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT về Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong các cơ sở ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 8 năm 2011. Thông tư này thay thế Quyết định ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ trưởng đơn vị có liên quan thuộc ...
 • QUY CHẾ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Yêu cầu của công tác HSSV nội trú
 • Điều 3. Khu nội trú
 • Điều 4. Đối tượng ưu tiên tiếp nhận ở nội trú
 • Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ
 • Điều 5. Quyền của học sinh, sinh viên nội trú
 • Điều 6. Nghĩa vụ của học sinh, sinh viên nội trú
 • Điều 7. Các hành vi HSSV nội trú không được làm
 • Chương III NỘI DUNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ
 • Điều 8. Tiếp nhận HSSV vào ở nội trú
 • Điều 9. Công tác quản lý HSSV nội trú
 • Điều 10. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn, phòng chống dịch bệnh và các tệ nạn xã hội trong ...
 • Điều 11. Các hoạt động hỗ trợ cho HSSV nội trú
 • Điều 12. Công tác phối hợp
 • Chương IV TỔ CHỨC, QUẢN LÝ
 • Điều 13. Hệ thống tổ chức, quản lý công tác HSSV nội trú
 • Điều 14. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (giám đốc) cơ sở giáo dục đại học, trung cấp chuyên nghiệp
 • Điều 15. Trách nhiệm của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo
 • Điều 16. Trách nhiệm của Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông ...
 • Điều 17. Trách nhiệm của phòng (ban) công tác HSSV
 • Điều 18. Ban (bộ phận) quản lý khu nội trú
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 19. Chế độ báo cáo
 • Điều 20. Kiểm tra, khen thưởng, kỷ luật
 • PHỤ LỤC SỐ I BÁO CÁO CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ NĂM HỌC
 • PHỤ LỤC SỐ II SỔ THEO DÕI QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN NỘI TRÚ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật