Thông tư 15/2011/TT-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2011/TT-BTTTT

Tiêu đề: Thông tư 15/2011/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 15/2011/TT-BTTTT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng Ngày ban hành: 28/06/2011 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Thông tư 15/2011/TT-BTTTT Quy định về quản lý chất lượng dịch vụ bưu chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:
 • Điều 2. Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ bưu chính:
 • Điều 3. Các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính có trách nhiệm:
 • Chương II QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
 • Mục 1. CÔNG BỐ HỢP QUY DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
 • Điều 4. Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được Nhà nước chỉ định để thực hiện nghĩa vụ bưu chính ...
 • Điều 5. Thủ tục đăng ký bản công bố hợp quy:
 • Mục 2. BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
 • Điều 6. Báo cáo định kỳ:
 • Điều 7. Báo cáo đột xuất:
 • Điều 8. Các số liệu, tài liệu sử dụng để lập báo cáo chất lượng dịch vụ bưu chính công ích phải được ...
 • Mục 3. VIỆC KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
 • Điều 9. Kiểm tra theo kế hoạch
 • Điều 10. Kiểm tra đột xuất
 • Điều 11. Trách nhiệm của đơn vị được kiểm tra
 • Điều 12. Chi phí kiểm tra
 • Điều 13. Lưu trữ số liệu
 • Mục 4. VIỆC TỰ KIỂM TRA CỦA DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
 • Điều 14. Trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực áp dụng, doanh nghiệp ...
 • Điều 15. Sáu (06) tháng một lần, doanh nghiệp được chỉ định phải tổ chức tự kiểm tra việc tuân thủ quy ...
 • Điều 16. Doanh nghiệp được chỉ định phải lưu trữ kết quả tự kiểm tra, đánh giá và các số liệu, tài liệu ...
 • Chương III QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KHÔNG THUỘC DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
 • Điều 17. Công bố chất lượng dịch vụ
 • Điều 18. Báo cáo chất lượng dịch vụ
 • Điều 19. Kiểm tra chất lượng dịch vụ
 • Chương IV CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH
 • Điều 20. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông thực hiện việc công khai thông tin ...
 • Điều 21. Doanh nghiệp được chỉ định phải có trang tin điện tử (website) và có mục “Quản lý chất lượng ...
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông:
 • Điều 23. Các Sở Thông tin và Truyền thông:
 • Điều 24. Doanh nghiệp được chỉ định có trách nhiệm:
 • Điều 25. Hiệu lực thi hành
 • Điều 26. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2011/TT-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 15/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2011/TT-BTTTT

Đang cập nhật