Nghị định 66/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 66/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước Số hiệu: 66/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/08/2011 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị định 66/2011/NĐ-CP quy định việc áp dụng Luật Cán bộ, công chức đối với chức danh lãnh đạo, quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và người được cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÔNG TY ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP; CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN
 • Điều 3. Bổ nhiệm
 • Điều 4. Bổ nhiệm lại
 • Điều 5. Điều động, luân chuyển
 • MỤC 2. TỔ CHỨC, MIỄN NHIỆM NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP; THÔI LÀM ĐẠI DIỆN
 • MỤC 3. ĐÁNH GIÁ, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC
 • Điều 9. Đánh giá
 • Điều 10. Bồi dưỡng kiến thức
 • Điều 11. Khen thưởng
 • Điều 12. Nguyên tắc xử lý kỷ luật
 • Điều 13. Hình thức kỷ luật
 • Điều 14. Khiển trách
 • Điều 15. Cảnh cáo
 • Điều 16. Hạ bậc lương
 • Điều 17. Cách chức
 • Điều 18. Buộc thôi việc
 • Điều 20. Các trường hợp chưa xem xét kỷ luật và miễn trách nhiệm kỷ luật
 • Điều 21. Thẩm quyền xử lý kỷ luật
 • Điều 23. Thành phần Hội đồng kỷ luật
 • Điều 24. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật.
 • Điều 25. Trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật
 • Điều 26. Hồ sơ kỷ luật
 • MỤC 5. THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ
 • Điều 27. Thôi việc
 • Điều 28. Nghỉ hưu
 • Điều 29. Quản lý hồ sơ
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • Điều 31. Hướng dẫn thi hành
 • Điều 32. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 66/2011/NĐ-CP áp dụng Luật Cán bộ công chức.

Nội dung Nghị định 66 quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển người quản lý doanh nghiệp; cử người đại diện, theo đó tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm: Đạt tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ, chức danh được bổ nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và của cơ quan có thẩm quyền; Có đầy đủ hồ sơ cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác minh rõ ràng, có bản kê khai tài sản theo quy định; trong độ tuổi bổ nhiệm theo quy định;… Thời hạn bổ nhiệm không quá 05 năm; đối với chức danh kiểm soát viên, thời hạn bổ nhiệm không quá 03 năm.

Người đại diện phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây: Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam; có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh được cử làm đại diện; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao; hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành pháp luật;…

Nghị định 66/2011 cũng quy định về việc đánh giá người quản lý doanh nghiệp và người đại diện được thực hiện vào thời gian cuối năm hoặc khi thực hiện quy trình, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử người đại diện, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật. Bên cạnh đó cũng quy định bồi dưỡng kiến thức đối với người quản lý doanh nghiệp và người đại diện, theo đó việc bồi dưỡng phải căn cứ vị trí, tiêu chuẩn của chức vụ, chức danh của người quản lý doanh nghiệp và của người đại diện và theo nhu cầu quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/09/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 66/2011/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 66/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 66/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 66/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật