Quyết định 11/2001/QĐ-BNN-XDCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 11/2001/QĐ-BNN-XDCB

Tiêu đề: Quyết định 11/2001/QĐ-BNN-XDCB ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 11/2001/QĐ-BNN-XDCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ Ngày ban hành: 19/02/2001 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 11/2001/QĐ-BNN-XDCB ban hành Quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thuộc Bộ Nông ...
 • Điều 2. Quyết định có này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, thủ trưởng các Vụ, Cục, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN  ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2: Phân loại dự án đầu tư:
 • Chương 2: PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ  VÀ XÂY DỰNG
 • Điều 3: Phê duyệt dự án đầu tư và xây dựng
 • Chương 3: XÁC ĐỊNH, LẬP, THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Điều 4: Xác định dự án đầu tư
 • Điều 5: lập dự án đầu tư
 • Điều 6: Thẩm định dự án đầu tư
 • Chương 4: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 • Điều 7: Tổ chức thực hiện dự án
 • Điều 8: Quản lý dự án đầu tư
 • Điều 9: Các bộ máy quản lý thực hiện dự án đầu tư
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10: Quy định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 11: Các ông Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Giám đốc các Sở Nông nghiệp " Phát triển ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 11/2001/QĐ-BNN-XDCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 11/2001/QĐ-BNN-XDCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 11/2001/QĐ-BNN-XDCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 11/2001/QĐ-BNN-XDCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 11/2001/QĐ-BNN-XDCB

Đang cập nhật