Nghị định 87/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 87/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh Số hiệu: 87/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/09/2011 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám, chữa bệnh

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 3. Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 4. Hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội
 • Chương 3. LỘ TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC
 • Điều 5. Lộ trình cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ...
 • Điều 6. Lộ trình cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền cấp phép ...
 • Chương 4. LỘ TRÌNH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC
 • Điều 7. Lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của ...
 • Điều 8. Lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc ...
 • Chương 5. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ...
 • Điều 9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 10. Tiêu chuẩn và thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 11. Tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 12. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 13. Điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 14. Nguyên tắc hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 87/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh chữa bệnh.

Theo đó, nội dung của nghị định 87/2011 này quy định các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong quân đội; lộ trình cấp giấy phép hoạt động cấp chứng chỉ hành nghề và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quản lý chất lượng và tổ chức chứng nhận chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Nghị định 87/2011 quy định rõ 07 hình thức của cơ sở khám bênh, chữa bệnh bao gồm: Bệnh viện; Cơ sở giám định y khoa; Phòng khám bệnh, chữa bệnh; Nhà hộ sinh; Cơ sở chẩn đoán; Cơ sở dịch vụ y tế và Trạm y tế cấp xã, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Bên cạnh đó, nghị định này cũng quy định lộ trình cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thuộc thẩm quyền của Bộ Quốc phòng.

Nghị định 87/2011 cũng quy định về lộ trình cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Ngoài ra, nghị định 87/2011 cũng quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tiêu chuẩn và thừa nhận tiêu chuẩn quản lý chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, cũng quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể phải có văn bản xác nhận việc thành lập tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Tổ chức bộ máy được cơ cấu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đội ngũ nhân sự đáp ứng với chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy của tổ chức chứng nhận chất lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đăng ký hoạt động chứng nhận hợp chuẩn tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 87/2011/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 87/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 87/2011/NĐ-CP

Đang cập nhật