Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN

Tiêu đề: Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN ban hành Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Số hiệu: 516/2000/QĐ-NHNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Thu Hương Ngày ban hành: 18/12/2000 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN ban hành Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chế độ thông tin, báo cáo áp dụng đối với các đơn vị thuộc Ngân ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2001 và thay thế các văn bản sau
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng ...
 • CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • Phần 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 Thông tin, báo cáo qui định trong Chế độ này nhằm đáp ứng việc thực hiện chức năng quản lý Nhà ...
 • Điều 2. Đơn vị báo cáo
 • Điều 3. Đơn vị nhận báo cáo, đơn vị quản lý báo cáo
 • Điều 4. Thông tin, báo cáo qui định trong Chế độ này bao gồm 3 loại sau
 • Điều 5 Ngoài những báo cáo định kỳ, trong trường hợp có những diễn biến không bình thường trong hoạt ...
 • Điều 6 Các đơn vị báo cáo đã được trang bị hệ thống truyền dữ liệu, phải nối mạng truyền tin với Ngân ...
 • Điều 7 Những số liệu, tài liệu, thông tin, báo cáo thuộc danh mục bí mật Nhà nước phải được quản lý ...
 • Điều 8 Thông tin, báo cáo phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Thủ ...
 • Điều 9. Ngày gửi báo cáo
 • Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc sửa đổi, bổ sung các qui định ...
 • Điều 11. Trách nhiệm của Cục Công nghệ tin học Ngân hàng
 • Điều 12. Trách nhiệm của Thanh tra Ngân hàng
 • Điều 13. Trách nhiệm của Vụ Tổng kiểm soát
 • Điều 14. Trách nhiệm của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 15. Trách nhiệm của Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
 • Điều 16. Việc khai thác, sử dụng thông tin, báo cáo
 • Điều 17. Hình thức thông tin, báo cáo
 • Phần 2: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 18. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm ...
 • Điều 19. Trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ
 • Điều 20. Trách nhiệm của các đơn vị báo cáo
 • Chương 2; CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 21 Nội dung và mã các chỉ tiêu báo cáo thống kê được qui định tại Phụ lục
 • Điều 22 Đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, định kỳ lập, đối tượng lập, thời hạn gửi, thời hạn nhận ...
 • Điều 23. Báo cáo thống kê của các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố bao gồm 2 loại
 • Chương 3: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • Điều 24 Nội dung và mã các chỉ tiêu báo cáo thống kê được qui định tại Phụ lục số 1b kèm theo Chế độ ...
 • Điều 25 Đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, định kỳ lập, đối tượng lập, thời hạn gửi, thời hạn nhận ...
 • Điều 26. Qui trình gửi thông tin, báo cáo
 • Phần 3: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO KẾ TOÁN
 • Chương 1:NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 27. Nguyên tắc và căn cứ lập báo cáo
 • Điều 28 Nghiêm cấm việc giả mạo báo cáo kế toán, giả mạo số liệu, báo cáo sai sự thật, huỷ bỏ báo cáo ...
 • Điều 29 Các đơn vị báo cáo phải tiến hành khoá sổ sách, lập các báo cáo kế toán đầy đủ, kịp thời, gửi ...
 • Điều 30. Trách nhiệm của Vụ Kế toán - Tài chính
 • Chương 2: HẾ ĐỘ BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚICÁC ĐƠN VỊ THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Mục I: Quy định chung về báo cáo
 • Điều 31 Báo cáo kế toán của Ngân hàng Nhà nước là báo cáo nhằm phản ánh tình hình tài sản, công nợ và ...
 • Điều 32 Báo cáo kế toán của Ngân hàng Nhà nước gồm những loại báo cáo sau
 • Điều 33 Đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, định kỳ lập, đối tượng lập, thời hạn gửi, thời hạn nhận ...
 • Mục II Báo cáo kế toán tháng
 • Điều 34 Hàng tháng, vào ngày cuối tháng, sau khi đã khoá sổ quỹ và các sổ kế toán chi tiết, hoàn thành ...
 • Điều 35. Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng
 • Điều 36. Báo cáo sao kê số dư tài khoản chi tiết của các tài khoản phải thu, tài khoản phải trả
 • Điều 37. Các báo cáo thanh toán liên hàng và báo cáo chuyển tiền điện tử
 • Điều 38. Báo cáo kiểm kê quỹ dự trữ phát hành, báo cáo kiểm kê quỹ nghiệp vụ phát hành, báo cáo kiểm ...
 • Điều 39. Báo cáo kiểm kê tiền giấy và tiền kim loại, báo cáo kiểm kê ngân phiếu thanh toán (hạch toán ...
 • MỤC III: BÁO CÁO KẾ TOÁN QUÝ
 • Điều 40 Sau khi kết thúc quý, các đơn vị báo cáo tiến hành tổng hợp và lập các loại báo cáo sau
 • Điều 41. Bảng tổng kết tài sản quý
 • Điều 42. Báo cáo tình hình biến động các quỹ và khoản dự phòng rủi ro
 • Điều 43. Báo cáo thực hiện kế hoạch thu nhập, chi phí quý
 • Điều 44. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Quý (đối với đơn vị có công trình xây dựng cơ bản)
 • Điều 45. Báo cáo trích khấu hao cơ bản tài sản cố định
 • Điều 46. Báo cáo công tác kế toán quý
 • MỤC IV: BÁO CÁO QUYẾT TOÁN
 • Điều 47. Việc tổng hợp, lập báo cáo quyết toán và xác định kết quả tài chính hàng năm của Ngân hàng Nhà ...
 • Điều 48. Hồ sơ báo cáo quyết toán gồm các loại báo cáo sau
 • Điều 49. Bảng cân đối tài khoản kế toán và doanh số quyết toán năm
 • Điều 50. Bảng tổng kết tài sản năm
 • Điều 51. Báo cáo thực hiện kế hoạch thu nhập, chi phí năm
 • Điều 52. Các loại báo cáo kiểm kê, báo cáo sao kê đến cuối ngày 31 tháng 12 năm quyết toán
 • MỤC V: KIỂM SOÁT VÀ TỔNG HỢP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ
 • Điều 53 Khi nhận được báo cáo kế toán của các đơn vị báo cáo thuộc Ngân hàng Nhà nước, đơn vị nhận báo ...
 • Điều 54. Xử lý trường hợp có sai lầm trên các báo cáo kế toán bằng văn bản
 • Điều 55 Sau khi kiểm tra tính chính xác và đầy đủ của các báo cáo kế toán của từng đơn vị báo cáo, Ngân ...
 • Chương 3: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
 • MỤC I: QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BÁO CÁO
 • Điều 56 Báo cáo kế toán của các tổ chức tín dụng là báo cáo được tổng hợp một cách chuẩn xác trên cơ ...
 • Điều 57 Báo cáo kế toán của tổ chức tín dụng gồm những loại báo cáo sau:
 • Điều 58 Đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, định kỳ lập, đối tượng lập, thời hạn gửi, thời hạn nhận ...
 • MỤC II NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO KẾ TOÁN
 • Điều 59. Bảng cân đối tài khoản kế toán Bảng cân đối tài khoản kế toán phản ánh doanh số hoạt động và ...
 • Điều 60. Bảng tình hình thực tế doanh nghiệp
 • Điều 61. Bảng tổng kết tài sản
 • Điều 62. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • MỤC III QUY TRÌNH GỬI BÁO CÁO KẾ TOÁN
 • Điều 63. Tại tỉnh, thành phố
 • Điều 64. Tại Trung ương
 • PHẦN 4: QUY ĐỊNH VỀ BÁO CÁO CÔNG TÁC ĐỊNH KỲ
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 65 Báo cáo công tác định kỳ áp dụng cho các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín ...
 • Điều 66. Các đơn vị báo cáo công tác định kỳ
 • Điều 67. Đơn vị nhận báo cáo
 • Điều 68. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan
 • Điều 69 Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quy ...
 • Điều 70. Hình thức gửi báo cáo
 • Chương 2: QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 71. Loại báo cáo, thời hạn gửi báo cáo
 • Điều 72. Nội dung báo cáo của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 73. Nội dung báo cáo của các tổ chức tín dụng Nhà nước
 • Điều 74. Tình hình, số liệu trong báo cáo
 • PHẦN 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 75. Khen thưởng và kỷ luật
 • Điều 76. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng ...
 • Điều 77. Việc sửa đổi, bổ sung Chế độ thông tin, báo cáo này do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 516/2000/QĐ-NHNN

Đang cập nhật