Thông tư 16/2011/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 16/2011/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 16/2011/TT-BTP quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 16/2011/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 28/09/2011 Lĩnh vực: Tài chính, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 16/2011/TT-BTP quy định về phân cấp và ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản nhà nước trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP VÀ UỶ QUYỀN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc phân cấp và ủy quyền
 • Chương II NỘI DUNG PHÂN CẤP VÀ UỶ QUYỀN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN
 • Mục 1. NỘI DUNG PHÂN CẤP VÀ UỶ QUYỀN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ ĐIỀU HÀNH NGÂN SÁCH
 • Điều 3. Thẩm quyền quản lý tài chính và điều hành ngân sách
 • Mục 2. NỘI DUNG PHÂN CẤP VÀ UỶ QUYỀN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH
 • Điều 4. Thẩm quyền quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động
 • Điều 5. Thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản nhà nước
 • Điều 6. Thẩm quyền thu hồi tài sản Nhà nước
 • Điều 7. Thẩm quyền quyết định điều chuyển tài sản Nhà nước
 • Điều 8. Thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản Nhà nước
 • Điều 9. Thẩm quyền quyết định bán tài sản Nhà nước
 • Mục 3. NỘI DUNG PHÂN CẤP VÀ UỶ QUYỀN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
 • Điều 10. Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động và đơn vị ...
 • Điều 11. Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi phí hoạt động
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Tổ chức thực hiện
 • Điều 13. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 16/2011/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 16/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 16/2011/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 16/2011/TT-BTP

Đang cập nhật