Nghị định 102/2011/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 102/2011/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh Số hiệu: 102/2011/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/11/2011 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Nghị định 102/2011/NĐ-CP về bảo hiểm trách nhiệm trong khám, chữa bệnh

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 • Điều 4. Phạm vi bảo hiểm
 • Điều 5. Mức trách nhiệm bảo hiểm
 • Điều 6. Nguyên tắc bồi thường
 • Điều 7. Hồ sơ bồi thường
 • Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 10. Nguồn kinh phí mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh.
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 13. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Hiệu lực thi hành
 • Điều 16. Lộ trình tham gia bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện

Nghị định 102/2011/NĐ-CP bảo hiểm trách nhiệm trong khám chữa bệnh.

Nội dung của nghị định 102/2011 quy định về bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, phạm vi bảo hiểm bao gồm bảo hiểm đối với tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh do sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra bởi lỗi sơ suất, bất cẩn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gây ra cho người bệnh. Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện bao gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện y học cổ truyền mua bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh chậm nhất đến 31 tháng 12 năm 2015.

Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cơ sở: Đơn khiếu nại của người bệnh hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh xảy ra đối với người bệnh trong phạm vi bảo hiểm; Tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh xảy ra trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm…

Mức bảo hiểm cho mỗi vụ khiếu nại thuộc phạm vi bảo hiểm là số tiền tối đa doanh nghiệp bảo hiểm phải trả nhưng không vượt quá tổng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở khám, chữa bệnh thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Nghị định 102/2011 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 102/2011/NĐ-CP để xử lý: