Thông tư 11/2011/TT-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2011/TT-TTCP

Tiêu đề: Thông tư 11/2011/TT-TTCP quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 11/2011/TT-TTCP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Trần Đức Lượng Ngày ban hành: 09/11/2011 Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo

Mục lục Thông tư 11/2011/TT-TTCP quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THAM NHŨNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
 • Chương 2. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH THAM NHŨNG
 • Điều 4. Đo lường, dự báo tình hình tham nhũng
 • Điều 5. Tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng
 • Điều 6. Phương pháp nhận định tình hình tham nhũng
 • Điều 7. Trách nhiệm thu thập, xử lý thông tin phục vụ việc nhận định tình hình tham nhũng trên phạm vi ...
 • Chương 3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
 • Điều 8. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
 • Điều 9. Tiêu chí đánh giá các nỗ lực phòng, chống tham nhũng
 • Điều 10. Tiêu chí đánh giá về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng
 • Điều 11. Tiêu chí đánh giá tác động của công tác phòng, chống tham nhũng đối với niềm tin của nhân dân ...
 • Điều 12. Phương pháp đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng
 • Điều 13. Trách nhiệm thu thập, xử lý thông tin phục vụ việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng ...
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ
 • Điều 15. Trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương
 • Điều 16. Nguồn kinh phí phục vụ việc nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống ...
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • PHƯƠNG PHÁP TÍNH CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG VỀ THỰC TRẠNG THAM NHŨNG
 • 1. Phương pháp tính chỉ số đo lường thực trạng tham nhũng
 • 2. Công cụ thu thập thông tin về các tiêu chí

Ngày 09/11/2011, TTCP đã ban hành Thông tư 11/2011/TT-TTCP quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.

Thông tư này quy định nguyên tắc, tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi quốc gia và trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc nhận định tình hình tham nhũng, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên phạm vi quốc gia.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan liên quan phản ánh về Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn hoặc xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2011/TT-TTCP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 11/2011/TT-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2011/TT-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 11/2011/TT-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2011/TT-TTCP

Đang cập nhật