Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 54/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 15/11/2011 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 2011.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc ...
 • ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Vị trí của trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Điều 4. Hệ thống và loại hình trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Điều 5. Nguyên tắc đặt tên trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Điều 6. Quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Điều 7. Quy chế tổ chức hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Chương II THÀNH LẬP, CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC, SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, ...
 • Điều 8. Khái niệm, điều kiện thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Điều 9. Điều kiện cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Điều 10. Thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động ...
 • Điều 11. Hồ sơ, trình tự và thủ tục thành lập trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Điều 12. Hồ sơ, trình tự và thủ tục cho phép trường trung cấp chuyên nghiệp hoạt động giáo dục
 • Điều 13. Sáp nhập, chia, tách, thành lập phân hiệu trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Điều 14. Đình chỉ hoạt động giáo dục
 • Điều 15. Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp
 • Chương III TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
 • Điều 16. Mô hình tổ chức
 • Điều 17. Hội đồng trường, Hội đồng quản trị
 • Điều 18. Hiệu trưởng
 • Điều 19. Nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng
 • Điều 20. Phó hiệu trưởng
 • Điều 21. Nhiệm vụ và quyền hạn của phó hiệu trưởng
 • Điều 22. Các hội đồng tư vấn
 • Điều 23. Các phòng chức năng
 • Điều 24. Các khoa và tổ bộ môn trực thuộc trường
 • Điều 25. Các tổ bộ môn thuộc khoa
 • Điều 26. Các lớp học
 • Điều 27. Các cơ sở phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
 • Điều 28. Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức xã hội
 • Chương IV TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
 • Điều 29. Chương trình và giáo trình
 • Điều 30. Mở ngành đào tạo mới
 • Điều 31. Tuyển sinh
 • Điều 32. Hoạt động đào tạo
 • Điều 33. Đánh giá kết quả dạy - học
 • Điều 34. Văn bằng chứng chỉ
 • Chương V GIÁO VIÊN, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN
 • Điều 35. Tiêu chuẩn giáo viên
 • Điều 36. Nhiệm vụ của giáo viên
 • Ðiều 37. Quyền của giáo viên
 • Điều 38. Nhiệm vụ và quyền của giáo viên chủ nhiệm
 • Điều 39. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên và các hành vi giáo viên không được làm
 • Điều 40. Nhiệm vụ, quyền của cán bộ, nhân viên
 • Chương VI NGƯỜI HỌC
 • Điều 41. Người học
 • Điều 42. Nhiệm vụ của người học
 • Điều 43. Quyền của người học
 • Điều 44. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của người học
 • Chương VII TÀI SẢN VÀ TÀI CHÍNH
 • Điều 45. Tài sản
 • Điều 46. Quản lý và sử dụng tài sản
 • Điều 47. Tài chính của trường
 • Điều 48. Quản lý tài chính
 • Chương VIII NHÀ TRƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI
 • Điều 49. Trách nhiệm của nhà trường
 • Điều 50. Trách nhiệm của gia đình
 • Điều 51. Trách nhiệm xã hội
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT để xử lý: