Quyết định 1313/QĐ-BHXH

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1313/QĐ-BHXH

Tiêu đề: Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định công tác kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Số hiệu: 1313/QĐ-BHXH Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng Ngày ban hành: 22/11/2011 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Quyết định 1313/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định công tác kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công tác kiểm tra của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 • Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 3592/QĐ-BHXH ngày 27/12/2006 của Tổng Giám đốc BHXH Việt ...
 • Điều 3. Trưởng Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ...
 • QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KIỂM TRA CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng kiểm tra
 • Điều 3. Nội dung kiểm tra
 • Điều 4. Nguyên tắc kiểm tra
 • Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Điều 6. Thẩm quyền kiểm tra
 • Điều 7. Quyền và trách nhiệm của các thành viên Đoàn kiểm tra
 • Điều 8. Quyền và trách nhiệm của đối tượng được kiểm tra
 • Chương 2. QUY TRÌNH KIỂM TRA
 • MỤC 1. CHUẨN BỊ KIỂM TRA
 • Điều 9. Ra quyết định kiểm tra
 • Điều 10. Gửi quyết định kiểm tra
 • MỤC 2. TIẾN HÀNH KIỂM TRA
 • Điều 11. Công bố quyết định kiểm tra
 • Điều 12. Thực hiện kiểm tra
 • Điều 13. Lập và thông qua biên bản cuộc kiểm tra
 • MỤC 3. KẾT THÚC KIỂM TRA
 • Điều 14. Báo cáo kết quả cuộc kiểm tra
 • Điều 15. Kết luận sau kiểm tra
 • Điều 16. Thực hiện kết luận sau kiểm tra
 • Điều 17. Kiểm tra lại
 • Điều 18. Lưu trữ hồ sơ kiểm tra
 • Chương 3. LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TRA VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
 • Điều 19. Lập kế hoạch kiểm tra
 • Điều 20. Chế độ báo cáo và theo dõi công tác kiểm tra
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 • Điều 22. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị đối với việc bảo đảm cho hoạt động kiểm tra
 • DANH MỤC BIỂU MẪU CÔNG TÁC KIỂM TRA
 • Mẫu số 01/QĐ-KT QUYẾT ĐỊNH Về việc kiểm tra …………………………..(3)
 • Mẫu số 02/ĐC-KT ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA
 • Mẫu số 03/TB-KT THÔNG BÁO Về việc thực hiện kiểm tra tại………………..(3)
 • Mẫu số 04/QĐ-KT QUYẾT ĐỊNH Về việc ………..………………..(3)
 • Mẫu số 05/QĐ-KT QUYẾT ĐỊNH Về việc ………..………………..(3)
 • Mẫu số 06/BB-KT BIÊN BẢN Giao nhận hồ sơ tài liệu phục vụ kiểm tra (Biên bản số ……../BB-KT)
 • Mẫu số 07/BB-KT BIÊN BẢN ………….. (3) …………..
 • Mẫu số 08/BB-KT BIÊN BẢN KIỂM TRA
 • Mẫu số 09a/KH-KT KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM …
 • Mẫu số 09b/KH-KT KẾ HOẠCH KIỂM TRA NĂM …
 • Mẫu số 10a/S-KT SỔ THEO DÕI THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA
 • Mẫu số 10b/S-KT SỔ THEO CHI TIẾT KẾT QUẢ CÔNG TÁC KIỂM TRA NĂM …
 • Mẫu số 11/BC-KT BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA (HOẶC XÁC MINH ĐƠN) Tại …………… (3)
 • Mẫu số 12/BC-KT BÁO CÁO Công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo … (3)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1313/QĐ-BHXH để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1313/QĐ-BHXH

Phân tích chính sách về Quyết định 1313/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1313/QĐ-BHXH

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1313/QĐ-BHXH

Đang cập nhật