Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 55/2011/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 22/11/2011 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2012. Thông tư này thay thế Quyết ...
 • Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu hoc, ...
 • ĐIỀU LỆ BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc tổ chức Ban đại diện cha mẹ học sinh
 • Chương II TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH
 • Điều 3. Tổ chức của Ban đại diện cha mẹ học sinh
 • Điều 4. Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp
 • Điều 6. Nhiệm vụ và quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh ...
 • Điều 8. Trách nhiệm và quyền của cha mẹ học sinh
 • Điều 9. Hoạt động của cha mẹ học sinh và Ban đại diện cha mẹ học sinh
 • Điều 10. Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh
 • Chương III TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 12. Trách nhiệm của sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 13. Trách nhiệm của Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp
 • Chương IV KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 14. Khen thưởng
 • Điều 15. Xử lý vi phạm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT

Án lệ về Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT

Đang cập nhật