Luật Cơ yếu 2011

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Cơ yếu 2011

Tiêu đề: Luật Cơ yếu 2011 Số hiệu: 05/2011/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 26/11/2011 Lĩnh vực: An ninh quốc gia

Mục lục Luật Cơ yếu 2011

 • LUẬT CƠ YẾU
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển lực lượng cơ yếu
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu
 • Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cơ yếu
 • Điều 7. Trách nhiệm giúp đỡ lực lượng cơ yếu
 • Điều 8. Bảo vệ bí mật sản phẩm mật mã, thông tin trong hoạt động cơ yếu
 • Điều 9. Mã hoá thông tin bí mật nhà nước
 • Điều 10. Kinh phí và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động cơ yếu
 • Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II HOẠT ĐỘNG MẬT MÃ ĐỂ BẢO VỆ THÔNG TIN BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
 • Điều 12. Hoạt động khoa học và công nghệ mật mã, chuyển giao công nghệ mật mã
 • Điều 13. Sản xuất và cung cấp sản phẩm mật mã
 • Điều 14. Nhập khẩu trang thiết bị, công nghệ phục vụ nghiên cứu, sản xuất sản phẩm mật mã
 • Điều 15. Quy chuẩn kỹ thuật, kiểm định, đánh giá sản phẩm mật mã
 • Điều 16. Quản lý, sử dụng sản phẩm mật mã
 • Điều 17. Triển khai, giải thể mạng liên lạc cơ yếu
 • Điều 18. Triển khai sản phẩm mật mã bảo vệ thông tin bí mật nhà nước lưu giữ trong các thiết bị điện ...
 • Điều 19. Bảo đảm an toàn mật mã trong trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm
 • Chương III NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TỔ CHỨC CỦA LỰC L ƯỢNG CƠ YẾU
 • Điều 20. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng cơ yếu
 • Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Cơ yếu Chính phủ
 • Điều 22. Tổ chức của lực lượng cơ yếu
 • Chương IV NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC CƠ YẾU VÀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG TỔ CHỨC ...
 • Điều 23. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu
 • Điều 24. Nghĩa vụ, trách nhiệm của ng ười làm việc trong tổ chức cơ yếu
 • Điều 25. Tuyển chọn người vào tổ chức cơ yếu
 • Điều 26. Tiêu chuẩn người làm công tác cơ yếu
 • Điều 27. Hạn tuổi phục vụ của người làm công tác cơ yếu
 • Điều 28. Biệt phái người làm công tác cơ yếu
 • Điều 29. Thời hạn không được tham gia hoạt động mật mã
 • Điều 30. Đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng người làm việc trong tổ chức cơ yếu
 • Điều 31. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu
 • Điều 32. Chế độ, chính sách đối với người được tuyển chọn để đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện chuyên môn ...
 • Điều 33. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu
 • Điều 34. Chế độ phụ cấp trách nhiệm bảo vệ cơ mật mật mã
 • Điều 35. Chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân ...
 • Điều 36. Bảo đảm điều kiện hoạt động cho người làm công tác cơ yếu
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 37. Hiệu lực thi hành
 • Điều 38. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Cơ yếu quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2011.

           
Luật Cơ yếu năm 2011 bao gồm 05 Chương, 38 điều quy định về hoạt động cơ yếu; nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của lực lượng cơ yếu; chế độ, chính sách đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động cơ yếu.

Theo đó, cơ yếu là hoạt động cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước cần thiết nhằm hoàn thiện pháp luật về Cơ yếu.

Luật Cơ yếu quy định Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về Cơ yếu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về cơ yếu, trực tiếp chỉ đạo hoạt động của Ban Cơ yếu Chính phủ. Luật Cơ yếu xác định rõ Ban Cơ yếu Chính phủ là Cơ quan Mật mã quốc gia, cơ quan quản lý chuyên ngành về Cơ yếu đối với các hệ thống tổ chức Cơ yếu Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Ngoại giao, tổ chức Cơ yếu trong cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Cơ yếu.

Luật Cơ yếu đã xác định lực lượng Cơ yếu làmột trong những lực lượng chuyên trách bảo vệ bí mật Nhà nước. Lực lượng Cơ yếu có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác Cơ yếu và thực hiện hoạt động Cơ yếu; góp phần bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, chỉ đạo, chỉ huy của lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống; chủ động phòng ngừa, tham gia đấu tranh với các hoạt động thám mã gây phương hại đến an ninh quốc gia, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật Cơ yếu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2011.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Cơ yếu 2011 để xử lý: